1718. ἐμφανίζω (emphanizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1718. ἐμφανίζω (emphanizó) — 10 Occurrences

Matthew 27:53 V-AIP-3P
GRK: πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς
NAS: the holy city and appeared to many.
KJV: city, and appeared unto many.
INT: city and appeared to many

John 14:21 V-FIA-1S
GRK: αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν
NAS: and I will love him and will disclose Myself
KJV: him, and will manifest myself to him.
INT: him and will show to him myself

John 14:22 V-PNA
GRK: ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ
NAS: that You are going to disclose Yourself
KJV: thou wilt manifest thyself
INT: to us you are about to manifest yourself and

Acts 23:15 V-AMA-2P
GRK: οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ
NAS: you and the Council notify the commander
KJV: the council signify to the chief captain
INT: therefore you make a report to the chief captain

Acts 23:22 V-AIA-2S
GRK: ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὸς με
NAS: no one that you have notified me of these things.
KJV: that thou hast shewed these things
INT: that these things you did report to me

Acts 24:1 V-AIA-3P
GRK: τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι
NAS: [named] Tertullus, and they brought charges to the governor
KJV: who informed the governor
INT: a certain who made a representation to the governor

Acts 25:2 V-AIA-3P
GRK: ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ
NAS: of the Jews brought charges against
KJV: of the Jews informed him
INT: Made a presentation before moreover him

Acts 25:15 V-AIA-3P
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: of the Jews brought charges against
KJV: of the Jews informed [me], desiring
INT: in Jerusalem made a presentation the chief priests

Hebrews 9:24 V-ANP
GRK: οὐρανόν νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ
NAS: now to appear in the presence
KJV: now to appear in the presence
INT: heaven now to appear in the presence

Hebrews 11:14 V-PIA-3P
GRK: τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα
NAS: such things make it clear that they are seeking
KJV: such things declare plainly that
INT: such things say make manifest that [their] own country

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page