1763. ἐνιαυτός (eniautos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1763. ἐνιαυτός (eniautos) — 14 Occurrences

Luke 4:19 N-AMS
GRK: κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν
NAS: THE FAVORABLE YEAR OF THE LORD.
KJV: the acceptable year of the Lord.
INT: to proclaim [the] year of [the] Lord's favor

John 11:49 N-GMS
GRK: ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου εἶπεν
NAS: who was high priest that year, said
KJV: that same year, said
INT: being the year same said

John 11:51 N-GMS
GRK: ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν
NAS: high priest that year, he prophesied
KJV: that year, he prophesied
INT: being the year that prophesied

John 18:13 N-GMS
GRK: ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
NAS: who was high priest that year.
KJV: the high priest that same year.
INT: high priest the year same

Acts 11:26 N-AMS
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι
NAS: And for an entire year they met
KJV: that a whole year they
INT: they also a year whole were gathered together

Acts 18:11 N-AMS
GRK: Ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας
NAS: And he settled [there] a year and six
KJV: he continued [there] a year and
INT: He remained moreover a year and months

Galatians 4:10 N-AMP
GRK: καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς
NAS: and months and seasons and years.
KJV: times, and years.
INT: seasons and years

Hebrews 9:7 N-GMS
GRK: ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ
NAS: [enters] once a year, not without
KJV: alone once every year, not without
INT: once the year alone the

Hebrews 9:25 N-AMS
GRK: ἅγια κατ' ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι
NAS: the holy place year by year with blood
KJV: the holy place every year with blood
INT: holy places every year with blood

Hebrews 10:1 N-AMS
GRK: πραγμάτων κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς
NAS: continually year by year, make perfect
INT: things each year with the same

Hebrews 10:3 N-AMS
GRK: ἁμαρτιῶν κατ' ἐνιαυτόν
NAS: of sins year by year.
KJV: [made] of sins every year.
INT: of sins every year

James 4:13 N-AMS
GRK: ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ ἐμπορευσόμεθα
NAS: and spend a year there
KJV: there a year, and buy and sell,
INT: may spend there a year and may trade

James 5:17 N-AMP
GRK: τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ
NAS: for three years and six
KJV: by the space of three years and
INT: the earth years three and

Revelation 9:15 N-AMS
GRK: μῆνα καὶ ἐνιαυτόν ἵνα ἀποκτείνωσιν
NAS: and month and year, were released,
KJV: a month, and a year, for to slay
INT: month and year that they might kill

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page