1764. ἐνίστημι (enistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1764. ἐνίστημι (enistémi) — 7 Occurrences

Romans 8:38 V-RPA-NNP
GRK: ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα
NAS: nor things present, nor
KJV: nor things present, nor
INT: principalities nor things present nor things to be

1 Corinthians 3:22 V-RPA-NNP
GRK: θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα
NAS: or things present or
KJV: or things present, or
INT: death or present things or coming things

1 Corinthians 7:26 V-RPA-AFS
GRK: διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην ὅτι
NAS: in view of the present distress,
KJV: for the present distress,
INT: because of the present necessity that

Galatians 1:4 V-RPA-GMS
GRK: αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ
NAS: us from this present evil
KJV: us from this present evil world,
INT: age of the has come presently evil according to

2 Thessalonians 2:2 V-RIA-3S
GRK: ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα
NAS: that the day of the Lord has come.
KJV: the day of Christ is at hand.
INT: as that is present the day

2 Timothy 3:1 V-FIM-3P
GRK: ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί
NAS: difficult times will come.
KJV: perilous times shall come.
INT: [the] last days will be present times difficult

Hebrews 9:9 V-RPA-AMS
GRK: καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα καθ' ἣν
NAS: [is] a symbol for the present time.
KJV: for the time then present, in which
INT: time present in which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page