ἐννέα
Englishman's Concordance
ἐννέα (ennea) — 5 Occurrences

Matthew 18:12 Adj
GRK: τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ
INT: the ninety nine on the

Matthew 18:13 Adj
GRK: τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ
INT: the ninety nine which not

Luke 15:4 Adj
GRK: τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ
INT: the ninety nine in the

Luke 15:7 Adj
GRK: ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες
INT: over ninety nine righteous ones who

Luke 17:17 Adj
GRK: οἱ δὲ ἐννέα ποῦ
NAS: cleansed? But the nine-- where
KJV: but where [are] the nine?
INT: but [the] nine are where

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page