ἐνιαυτὸν
Englishman's Concordance
ἐνιαυτὸν (eniauton) — 8 Occurrences

Luke 4:19 N-AMS
GRK: κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν
NAS: THE FAVORABLE YEAR OF THE LORD.
KJV: the acceptable year of the Lord.
INT: to proclaim [the] year of [the] Lord's favor

Acts 11:26 N-AMS
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι
NAS: And for an entire year they met
KJV: that a whole year they
INT: they also a year whole were gathered together

Acts 18:11 N-AMS
GRK: Ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας
NAS: And he settled [there] a year and six
KJV: he continued [there] a year and
INT: He remained moreover a year and months

Hebrews 9:25 N-AMS
GRK: ἅγια κατ' ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι
NAS: the holy place year by year with blood
KJV: the holy place every year with blood
INT: holy places every year with blood

Hebrews 10:1 N-AMS
GRK: πραγμάτων κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς
NAS: continually year by year, make perfect
INT: things each year with the same

Hebrews 10:3 N-AMS
GRK: ἁμαρτιῶν κατ' ἐνιαυτόν
NAS: of sins year by year.
KJV: [made] of sins every year.
INT: of sins every year

James 4:13 N-AMS
GRK: ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ ἐμπορευσόμεθα
NAS: and spend a year there
KJV: there a year, and buy and sell,
INT: may spend there a year and may trade

Revelation 9:15 N-AMS
GRK: μῆνα καὶ ἐνιαυτόν ἵνα ἀποκτείνωσιν
NAS: and month and year, were released,
KJV: a month, and a year, for to slay
INT: month and year that they might kill

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page