αἵματος
Englishman's Concordance
αἵματος (haimatos) — 33 Occurrences

Matthew 23:35 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἅβελ τοῦ
NAS: on earth, from the blood of righteous
KJV: from the blood of righteous
INT: from the blood of Abel the

Matthew 23:35 N-GNS
GRK: ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ
NAS: Abel to the blood of Zechariah,
KJV: Abel unto the blood of Zacharias son
INT: to the blood of Zechariah son

Matthew 27:6 N-GNS
GRK: ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν
NAS: since it is the price of blood.
KJV: it is the price of blood.
INT: since [the] price of blood it is

Matthew 27:8 N-GNS
GRK: ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος ἕως τῆς
NAS: the Field of Blood to this day.
KJV: The field of blood, unto
INT: that Field of blood to

Matthew 27:24 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου ὑμεῖς
NAS: of this Man's blood; see
KJV: of the blood of this
INT: of the blood of this you

Mark 5:25 N-GNS
GRK: ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη
KJV: issue of blood twelve
INT: with a flux of blood twelve years

Mark 5:29 N-GNS
GRK: πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς καὶ
NAS: the flow of her blood was dried
KJV: of her blood was dried up;
INT: flow of the blood of her and

Luke 8:43 N-GNS
GRK: ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν
KJV: having an issue of blood twelve years,
INT: with a flux of blood for years

Luke 8:44 N-GNS
GRK: ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς
KJV: her issue of blood stanched.
INT: flux of the blood of her

Luke 11:51 N-GNS
GRK: ἀπὸ αἵματος Ἅβελ ἕως
NAS: from the blood of Abel to the blood
KJV: From the blood of Abel unto
INT: from the blood of Abel to

Luke 11:51 N-GNS
GRK: Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ
NAS: of Abel to the blood of Zechariah,
KJV: unto the blood of Zacharias,
INT: of Abel to the blood of Zechariah the [one]

Luke 22:44 N-GNS
GRK: ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ
NAS: drops of blood, falling down
KJV: great drops of blood falling down
INT: as great drops of blood falling down to

Acts 1:19 N-GNS
GRK: ἔστιν Χωρίον Αἵματος
NAS: Hakeldama, that is, Field of Blood.)
KJV: that is to say, The field of blood.
INT: is field of blood

Acts 15:20 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ αἵματος
NAS: and from what is strangled and from blood.
KJV: and [from] blood.
INT: and from blood

Acts 15:29 N-GNS
GRK: εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν
NAS: from things sacrificed to idols and from blood and from things strangled
KJV: and from blood, and
INT: from things sacrificed to idols and from blood and from what is strangled

Acts 20:26 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων
NAS: innocent of the blood of all men.
KJV: [am] pure from the blood of all [men].
INT: from the blood of all

Acts 20:28 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου
NAS: He purchased with His own blood.
KJV: with his own blood.
INT: with blood the own

1 Corinthians 10:16 N-GNS
GRK: ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ χριστοῦ
NAS: a sharing in the blood of Christ?
KJV: the communion of the blood of Christ?
INT: is it of the blood of Christ

1 Corinthians 11:27 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου
NAS: of the body and the blood of the Lord.
KJV: of the body and blood of the Lord.
INT: and of the blood of the Lord

Ephesians 1:7 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ τὴν
NAS: through His blood, the forgiveness
KJV: his blood, the forgiveness
INT: through the blood of him the

Colossians 1:20 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ
NAS: through the blood of His cross;
KJV: through the blood of his
INT: by the blood of the cross

Hebrews 2:14 N-GNS
GRK: παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός
NAS: in flesh and blood, He Himself
KJV: of flesh and blood, he also
INT: children have partaken of blood and of flesh

Hebrews 9:7 N-GNS
GRK: οὐ χωρὶς αἵματος ὃ προσφέρει
NAS: not without [taking] blood, which
KJV: not without blood, which he offered
INT: not without blood which he offers

Hebrews 9:12 N-GNS
GRK: οὐδὲ δι' αἵματος τράγων καὶ
NAS: and not through the blood of goats
KJV: Neither by the blood of goats and
INT: nor by blood of goats and

Hebrews 9:12 N-GNS
GRK: τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ
NAS: His own blood, He entered
KJV: by his own blood he entered in once
INT: the own blood he entered once for all

Hebrews 9:18 N-GNS
GRK: πρώτη χωρὶς αἵματος ἐνκεκαίνισται
NAS: without blood.
KJV: without blood.
INT: first apart from blood has been inaugurated

Hebrews 11:28 N-GNS
GRK: πρόσχυσιν τοῦ αἵματος ἵνα μὴ
NAS: and the sprinkling of the blood, so
KJV: the sprinkling of blood, lest
INT: sprinkling of the blood that not

Hebrews 12:4 N-GNS
GRK: Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς
NAS: to the point of shedding blood in your striving
KJV: resisted unto blood, striving against
INT: Not yet unto blood resisted you against

Hebrews 13:12 N-GNS
GRK: τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν
NAS: His own blood, suffered
KJV: with his own blood, suffered without
INT: the own blood the people

1 Peter 1:2 N-GNS
GRK: καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and be sprinkled with His blood: May grace
KJV: sprinkling of the blood of Jesus
INT: and sprinkling of [the] blood of Jesus Christ

1 John 5:6 N-GNS
GRK: ὕδατος καὶ αἵματος Ἰησοῦς Χριστός
NAS: by water and blood, Jesus
KJV: water and blood, [even] Jesus Christ;
INT: water and blood Jesus Christ

Revelation 17:6 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων
NAS: drunk with the blood of the saints,
KJV: with the blood of the saints,
INT: with the blood of the saints

Revelation 17:6 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων
NAS: of the saints, and with the blood of the witnesses
KJV: with the blood of the martyrs
INT: with the blood of the witnesses

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page