κτίσεως
Englishman's Concordance
κτίσεως (ktiseōs) — 8 Occurrences

Mark 10:6 N-GFS
GRK: δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ
NAS: But from the beginning of creation, [God] MADE
KJV: the beginning of the creation God
INT: however [the] beginning of creation male and

Mark 13:19 N-GFS
GRK: ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν
NAS: the beginning of the creation which
KJV: the beginning of the creation which
INT: from [the] beginning of creation which created

Romans 1:20 N-GFS
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς
NAS: For since the creation of the world
KJV: from the creation of the world
INT: of him from [the] creation of [the] world by the

Romans 8:19 N-GFS
GRK: ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν
NAS: For the anxious longing of the creation waits eagerly
KJV: the earnest expectation of the creature waiteth
INT: earnest expectation of the creation the revelation

Colossians 1:15 N-GFS
GRK: πρωτότοκος πάσης κτίσεως
NAS: the firstborn of all creation.
KJV: the firstborn of every creature:
INT: [the] firstborn of all creation

Hebrews 9:11 N-GFS
GRK: ταύτης τῆς κτίσεως
NAS: that is to say, not of this creation;
KJV: not of this building;
INT: of this creation

2 Peter 3:4 N-GFS
GRK: ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως
NAS: as it was from the beginning of creation.
KJV: the beginning of the creation.
INT: from [the] beginning of [the] creation

Revelation 3:14 N-GFS
GRK: ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ
NAS: the Beginning of the creation of God,
KJV: the beginning of the creation of God;
INT: beginning of the creation of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page