κτίσις
Englishman's Concordance
κτίσις (ktisis) — 7 Occurrences

Romans 8:20 N-NFS
GRK: ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη οὐχ
NAS: For the creation was subjected
KJV: For the creature was made subject
INT: futility the creation was subjected not

Romans 8:21 N-NFS
GRK: αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ
NAS: that the creation itself also
KJV: Because the creature itself also
INT: itself the creation will be freed from

Romans 8:22 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ
NAS: that the whole creation groans
KJV: that the whole creation groaneth and
INT: all the creation groans together and

Romans 8:39 N-NFS
GRK: οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται
NAS: other created thing, will be able
KJV: other creature, shall be able
INT: nor any created thing other will be able

2 Corinthians 5:17 N-NFS
GRK: Χριστῷ καινὴ κτίσις τὰ ἀρχαῖα
NAS: [he is] a new creature; the old things
KJV: [he is] a new creature: old things
INT: Christ [he is] a new creation the old things

Galatians 6:15 N-NFS
GRK: ἀλλὰ καινὴ κτίσις
NAS: uncircumcision, but a new creation.
KJV: but a new creature.
INT: but a new creation

Hebrews 4:13 N-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον
NAS: And there is no creature hidden
KJV: is there any creature that is not manifest
INT: not there is a created thing hidden before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page