1945. ἐπίκειμαι (epikeimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1945. ἐπίκειμαι (epikeimai) — 7 Occurrences

Luke 5:1 V-PNM/P
GRK: τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ
NAS: the crowd was pressing around Him and listening
KJV: the people pressed upon him
INT: the crowd pressed on him also

Luke 23:23 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις
NAS: But they were insistent, with loud
KJV: And they were instant with loud
INT: and they were urgent with voices loud

John 11:38 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ' αὐτῷ
NAS: and a stone was lying against
KJV: and a stone lay upon it.
INT: and a stone was lying upon it

John 21:9 V-PPM/P-ANS
GRK: καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον
NAS: and fish placed on it, and bread.
KJV: fish laid thereon, and bread.
INT: and fish lying on [it] and bread

Acts 27:20 V-PPM/P-GMS
GRK: οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου λοιπὸν περιῃρεῖτο
NAS: storm was assailing [us], from then
KJV: small tempest lay on [us], all hope
INT: no small lying on [us] from now was taken away

1 Corinthians 9:16 V-PIM/P-3S
GRK: γάρ μοι ἐπίκειται οὐαὶ γάρ
NAS: to boast of, for I am under compulsion;
KJV: for necessity is laid upon me; yea,
INT: indeed me is laid upon woe however

Hebrews 9:10 V-PPM/P-NNP
GRK: καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα
NAS: for the body imposed until
KJV: ordinances, imposed [on them] until
INT: [the] time of setting things right imposed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page