606. ἀπόκειμαι (apokeimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 606. ἀπόκειμαι (apokeimai) — 4 Occurrences

Luke 19:20 V-PPM/P-AFS
GRK: ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ
NAS: I kept put away in a handkerchief;
KJV: which I have kept laid up in a napkin:
INT: which I kept laid up in a handkerchief

Colossians 1:5 V-PPM/P-AFS
GRK: ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν
NAS: of the hope laid up for you in heaven,
KJV: the hope which is laid up for you in
INT: hope which [is] laid up for you in

2 Timothy 4:8 V-PIM/P-3S
GRK: λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ
NAS: in the future there is laid up for me the crown
KJV: Henceforth there is laid up for me
INT: From now on is laid up for me the

Hebrews 9:27 V-PIM/P-3S
GRK: καθ' ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις
NAS: And inasmuch as it is appointed for men
KJV: And as it is appointed unto men once
INT: in as much as it is apportioned to men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page