ἀποκάλυψιν
Englishman's Concordance
ἀποκάλυψιν (apokalypsin) — 7 Occurrences

Luke 2:32 N-AFS
GRK: φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ
NAS: A LIGHT OF REVELATION TO THE GENTILES,
KJV: A light to lighten the Gentiles, and
INT: a light for revelation of [the] Gentiles and

Romans 8:19 N-AFS
GRK: κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν
NAS: waits eagerly for the revealing of the sons
KJV: waiteth for the manifestation of the sons
INT: creation the revelation of the sons

Romans 16:25 N-AFS
GRK: Χριστοῦ κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις
NAS: according to the revelation of the mystery
KJV: according to the revelation of the mystery,
INT: Christ according to a revelation of [the] mystery in times

1 Corinthians 1:7 N-AFS
GRK: ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου
NAS: awaiting eagerly the revelation of our Lord
KJV: waiting for the coming of our
INT: awaiting the revelation of the Lord

1 Corinthians 14:26 N-AFS
GRK: διδαχὴν ἔχει ἀποκάλυψιν ἔχει γλῶσσαν
NAS: has a revelation, has
KJV: hath a revelation, hath
INT: a teaching has a revelation has a tongue

Galatians 2:2 N-AFS
GRK: δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνεθέμην
NAS: It was because of a revelation that I went
KJV: by revelation, and
INT: moreover according to revelation and laid before

Ephesians 3:3 N-AFS
GRK: ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι
NAS: that by revelation there was made known
KJV: by revelation he made known
INT: that by revelation he made known to me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page