ἀποκαλύψεως
Englishman's Concordance
ἀποκαλύψεως (apokalypseōs) — 3 Occurrences

Romans 2:5 N-GFS
GRK: ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ
NAS: of wrath and revelation of the righteous judgment
KJV: and revelation of the righteous judgment
INT: of wrath and revelation of righteous judgement

Galatians 1:12 N-GFS
GRK: ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: it, but [I received it] through a revelation of Jesus
KJV: by the revelation of Jesus
INT: but by a revelation of Jesus Christ

Ephesians 1:17 N-GFS
GRK: σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει
NAS: of wisdom and of revelation in the knowledge
KJV: and revelation in
INT: of wisdom and revelation in [the] knowledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page