ἀποκαλύψει
Englishman's Concordance
ἀποκαλύψει (apokalypsei) — 5 Occurrences

1 Corinthians 14:6 N-DFS
GRK: ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν
NAS: by way of revelation or
KJV: either by revelation, or by
INT: either in revelation or in

2 Thessalonians 1:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου
NAS: Jesus will be revealed from heaven
KJV: Jesus shall be revealed from
INT: at the revelation of the Lord

1 Peter 1:7 N-DFS
GRK: τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and honor at the revelation of Jesus
KJV: at the appearing of Jesus
INT: honor in [the] revelation of Jesus Christ

1 Peter 1:13 N-DFS
GRK: χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: to be brought to you at the revelation of Jesus
KJV: at the revelation of Jesus
INT: grace at [the] revelation of Jesus Christ

1 Peter 4:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης
NAS: that also at the revelation of His glory
KJV: glory shall be revealed, ye may be glad
INT: in the revelation of the glory

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page