1 Corinthians 14:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]Τί
Ti
WhatIPro-NNS
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
1510 [e]ἐστιν,
estin
is it,V-PIA-3S
80 [e]ἀδελφοί;
adelphoi
brothers?N-VMP
3752 [e]ὅταν
hotan
WhenConj
4905 [e]συνέρχησθε,
synerchēsthe
you may come together,V-PSM/P-2P
1538 [e]ἕκαστος
hekastos
eachAdj-NMS
5568 [e]ψαλμὸν
psalmon
a psalmN-AMS
2192 [e]ἔχει,
echei
has,V-PIA-3S
1322 [e]διδαχὴν
didachēn
a teachingN-AFS
2192 [e]ἔχει,
echei
has,V-PIA-3S
602 [e]ἀποκάλυψιν
apokalypsin
a revelationN-AFS
2192 [e]ἔχει,
echei
has,V-PIA-3S
1100 [e]γλῶσσαν
glōssan
a tongueN-AFS
2192 [e]ἔχει,
echei
has,V-PIA-3S
2058 [e]ἑρμηνείαν
hermēneian
an interpretationN-AFS
2192 [e]ἔχει·
echei
has.V-PIA-3S
3956 [e]πάντα
panta
All thingsAdj-NNP
4314 [e]πρὸς
pros
forPrep
3619 [e]οἰκοδομὴν
oikodomēn
edificationN-AFS
1096 [e]γινέσθω.
ginesthō
let be done.V-PMM/P-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Greek NT: Nestle 1904
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνίαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνίαν / ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; Ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει. Πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει. πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γενέσθω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τί οὖν ἐστιν ἀδελφοί ὅταν συνέρχησθε ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει γλῶσσαν ἔχει ἀποκάλυψιν ἔχει ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γενέσθω

1 Corinthians 14:26 Hebrew Bible
ועתה מה לעשות אחי בהקהלכם יחד כל אחד ואחד מכם יש לו מזמור יש לו הוראה יש לו לשון יש לו חזון יש לו באור אך יעשה הכל להבנות׃

1 Corinthians 14:26 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܝܢܐ ܡܢܟܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܙܡܘܪܐ ܢܐܡܪ ܘܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܘܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܓܠܝܢܐ ܘܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܫܢܐ ܘܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܘܫܩܐ ܟܠܗܝܢ ܠܒܢܝܢܐ ܢܗܘܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
What is the outcome then, brethren? When you assemble, each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done for edification.

King James Bible
How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.

Holman Christian Standard Bible
What then is the conclusion, brothers? Whenever you come together, each one has a psalm, a teaching, a revelation, another language, or an interpretation. All things must be done for edification.
Treasury of Scripture Knowledge

every. See on ver.

1 Corinthians 14:6 Now, brothers, if I come to you speaking with tongues, what shall …

1 Corinthians 12:8-10 For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another …

Let.

1 Corinthians 14:4,5,12,40 He that speaks in an unknown tongue edifies himself; but he that …

1 Corinthians 12:7 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with.

Romans 14:19 Let us therefore follow after the things which make for peace, and …

2 Corinthians 12:19 Again, think you that we excuse ourselves to you? we speak before …

2 Corinthians 13:10 Therefore I write these things being absent, lest being present I …

Ephesians 4:12,16,29 For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for …

1 Thessalonians 5:11 Why comfort yourselves together, and edify one another, even as also you do.

Links
1 Corinthians 14:261 Corinthians 14:26 NIV1 Corinthians 14:26 NLT1 Corinthians 14:26 ESV1 Corinthians 14:26 NASB1 Corinthians 14:26 KJV1 Corinthians 14:26 Bible Apps1 Corinthians 14:26 Biblia Paralela1 Corinthians 14:26 Chinese Bible1 Corinthians 14:26 French Bible1 Corinthians 14:26 German BibleBible Hub
1 Corinthians 14:25
Top of Page
Top of Page