553. ἀπεκδέχομαι (apekdechomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 553. ἀπεκδέχομαι (apekdechomai) — 8 Occurrences

Romans 8:19 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται
NAS: of the creation waits eagerly for the revealing
KJV: of the creature waiteth for the manifestation
INT: of God awaits

Romans 8:23 V-PPM/P-NMP
GRK: στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν
NAS: ourselves, waiting eagerly for [our] adoption as sons,
KJV: ourselves, waiting for the adoption,
INT: groan adoption awaiting the redemption

Romans 8:25 V-PIM/P-1P
GRK: δι' ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
NAS: with perseverance we wait eagerly for it.
KJV: with patience wait for [it].
INT: in patience we await

1 Corinthians 1:7 V-PPM/P-AMP
GRK: μηδενὶ χαρίσματι ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν
NAS: gift, awaiting eagerly the revelation
KJV: no gift; waiting for the coming of our
INT: not one gift awaiting the revelation

Galatians 5:5 V-PIM/P-1P
GRK: ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα
NAS: by faith, are waiting for the hope
KJV: through the Spirit wait for the hope
INT: [the] hope of righteousness await

Philippians 3:20 V-PIM/P-1P
GRK: καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν
NAS: also we eagerly wait for a Savior,
KJV: also we look for the Saviour,
INT: also [as] Savior we are awaiting [the] Lord Jesus

Hebrews 9:28 V-PPM/P-DMP
GRK: τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν
NAS: to those who eagerly await Him.
KJV: of many; and unto them that look for him
INT: to those that him await for salvation

1 Peter 3:20 V-IIM/P-3S
GRK: ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ
NAS: of God kept waiting in the days
INT: sometime when was waiting the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page