4472. ῥαντίζω (rhantizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4472. ῥαντίζω (rhantizó) — 4 Occurrences

Hebrews 9:13 V-PPA-NFS
GRK: σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους
NAS: of a heifer sprinkling those
KJV: of an heifer sprinkling the unclean,
INT: ashes of a heifer sprinkling the defiled

Hebrews 9:19 V-AIA-3S
GRK: τὸν λαὸν ἐράντισεν
NAS: and hyssop, and sprinkled both
KJV: hyssop, and sprinkled both
INT: the people he sprinkled

Hebrews 9:21 V-AIA-3S
GRK: αἵματι ὁμοίως ἐράντισεν
NAS: And in the same way he sprinkled both
KJV: Moreover he sprinkled with blood both
INT: blood likewise he sprinkled

Hebrews 10:22 V-RPM/P-NMP
GRK: πληροφορίᾳ πίστεως ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας
NAS: having our hearts sprinkled [clean] from an evil
KJV: our hearts sprinkled from
INT: full assurance of faith having been sprinkled [as to] the hearts

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page