5342. φέρω (pheró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5342. φέρω (pheró) — 66 Occurrences

Matthew 14:11 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ
NAS: And his head was brought on a platter
KJV: his head was brought in a charger,
INT: And was brought the head

Matthew 14:11 V-AIA-3S
GRK: κορασίῳ καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ
NAS: to the girl, and she brought it to her mother.
KJV: and she brought [it] to her
INT: girl and she brought [it] to [the] mother

Matthew 14:18 V-PMA-2P
GRK: δὲ εἶπεν Φέρετέ μοι ὧδε
NAS: And He said, Bring them here to Me.
KJV: He said, Bring them hither
INT: moreover he said Bring to me here

Matthew 17:17 V-PMA-2P
GRK: ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετέ μοι αὐτὸν
NAS: shall I put up with you? Bring him here
KJV: shall I suffer you? bring him hither
INT: will I bear with you Bring to me him

Mark 1:32 V-IIA-3P
GRK: ὁ ἥλιος ἔφερον πρὸς αὐτὸν
NAS: had set, they [began] bringing to Him all
KJV: the sun did set, they brought unto him
INT: the sun they brought to him

Mark 2:3 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν
NAS: And they came, bringing to Him a paralytic,
KJV: him, bringing one sick of the palsy,
INT: And they come bringing to him

Mark 4:8 V-IIA-3S
GRK: αὐξανόμενα καὶ ἔφερεν ἓν τριάκοντα
NAS: a crop and produced thirty,
KJV: and brought forth, some
INT: increasing and bore to thirtyfold

Mark 6:27 V-ANA
GRK: σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν
NAS: and commanded [him] to bring [back] his head.
KJV: his head to be brought: and he went
INT: an executioner he commanded to be brought the head

Mark 6:28 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν
NAS: and brought his head on a platter,
KJV: And brought his head
INT: and brought the head

Mark 7:32 V-PIA-3P
GRK: Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν
NAS: They brought to Him one who was deaf
KJV: And they bring unto him
INT: And they bring to him a deaf man

Mark 8:22 V-PIA-3P
GRK: Βηθσαιδάν Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν
NAS: to Bethsaida. And they brought a blind man
KJV: and they bring a blind man
INT: Bethsaida and they bring to him a blind [man]

Mark 9:17 V-AIA-1S
GRK: ὄχλου Διδάσκαλε ἤνεγκα τὸν υἱόν
NAS: Him, Teacher, I brought You my son,
KJV: Master, I have brought unto
INT: crowd Teacher I brought the son

Mark 9:19 V-PMA-2P
GRK: ἀνέξομαι ὑμῶν φέρετε αὐτὸν πρός
NAS: shall I put up with you? Bring him to Me!
KJV: shall I suffer you? bring him unto
INT: will I bear with you Bring him to

Mark 9:20 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς
NAS: They brought the boy to Him. When
KJV: And they brought him unto
INT: And they brought him to

Mark 11:2 V-PMA-2P
GRK: αὐτὸν καὶ φέρετε
NAS: sat; untie it and bring it [here].
INT: it also bring [it]

Mark 11:7 V-PIA-3P
GRK: καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον
NAS: They brought the colt to Jesus
INT: And they led the colt

Mark 12:15 V-PMA-2P
GRK: με πειράζετε φέρετέ μοι δηνάριον
NAS: are you testing Me? Bring Me a denarius
KJV: tempt ye me? bring me a penny,
INT: me do you tempt Bring me a denarius

Mark 12:16 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἤνεγκαν καὶ λέγει
NAS: They brought [one]. And He said
KJV: And they brought [it]. And
INT: and they brought [it] And he says

Mark 15:22 V-PIA-3P
GRK: καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ
NAS: Then they brought Him to the place
KJV: And they bring him unto
INT: And they bring him to

Luke 5:18 V-PPA-NMP
GRK: ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης
NAS: And [some] men [were] carrying on a bed
KJV: behold, men brought in a bed
INT: behold men carrying upon a mat

Luke 15:23 V-PMA-2P
GRK: καὶ φέρετε τὸν μόσχον
NAS: and bring the fattened calf,
KJV: And bring hither the fatted calf,
INT: and having brought the calf

Luke 23:26 V-PNA
GRK: τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ
NAS: on him the cross to carry behind
KJV: the cross, that he might bear [it] after
INT: the cross to carry [it] behind

Luke 24:1 V-PPA-NFP
GRK: μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν
NAS: to the tomb bringing the spices
KJV: the sepulchre, bringing the spices
INT: tomb they came bringing that which they had prepared

John 2:8 V-PMA-2P
GRK: νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ
NAS: [some] out now and take it to the headwaiter.
KJV: and bear unto the governor of the feast.
INT: now and carry to the master of the feast

John 2:8 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἤνεγκαν
NAS: So they took it [to him].
KJV: And they bare [it].
INT: and they carried [it]

John 4:33 V-AIA-3S
GRK: Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν
NAS: one brought Him [anything] to eat,
KJV: any man brought him
INT: not Anyone did bring him [anything] to eat

John 12:24 V-PIA-3S
GRK: πολὺν καρπὸν φέρει
NAS: but if it dies, it bears much fruit.
KJV: it die, it bringeth forth much
INT: much fruit it bears

John 15:2 V-PPA-ANS
GRK: ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει
NAS: branch in Me that does not bear fruit,
KJV: me that beareth not fruit
INT: me not bearing fruit he takes away

John 15:2 V-PPA-ANS
GRK: τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ
NAS: and every [branch] that bears fruit,
KJV: every [branch] that beareth fruit,
INT: that fruit bears he prunes it

John 15:2 V-PSA-3S
GRK: καρπὸν πλείονα φέρῃ
NAS: it so that it may bear more
KJV: that it may bring forth more
INT: fruit more it might bear

John 15:4 V-PNA
GRK: δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ
NAS: cannot bear fruit
KJV: the branch cannot bear fruit of
INT: is able fruit to bear of itself

John 15:5 V-PIA-3S
GRK: αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν
NAS: he who abides in Me and I in him, he bears much
KJV: the same bringeth forth much
INT: him he bears fruit much

John 15:8 V-PSA-2P
GRK: καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε
NAS: by this, that you bear much
KJV: glorified, that ye bear much fruit;
INT: fruit much you should bear and you shall be

John 15:16 V-PSA-2P
GRK: καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ
NAS: you that you would go and bear fruit,
KJV: should go and bring forth fruit, and
INT: and fruit you should bear and the

John 18:29 V-PIA-2P
GRK: Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ
NAS: accusation do you bring against this
KJV: What accusation bring ye against this
INT: What accusation bring you against the

John 19:39 V-PPA-NMS
GRK: τὸ πρῶτον φέρων μίγμα σμύρνης
NAS: also came, bringing a mixture of myrrh
KJV: by night, and brought a mixture
INT: at the first bearing a mixture of myrrh

John 20:27 V-PMA-2S
GRK: τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν
NAS: to Thomas, Reach here
KJV: saith he to Thomas, Reach hither thy
INT: to Thomas Bring the finger

John 20:27 V-PMA-2S
GRK: μου καὶ φέρε τὴν χεῖρά
NAS: My hands; and reach here your hand
KJV: hands; and reach hither thy hand,
INT: of me and bring the hand

John 21:10 V-AMA-2P
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν
NAS: said to them, Bring some
KJV: saith unto them, Bring of the fish
INT: Jesus Bring of the

John 21:18 V-FIA-3S
GRK: σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ
NAS: will gird you, and bring you where
KJV: and carry [thee] whither
INT: you and bring [you] where not

Acts 2:2 V-PPM/P-GFS
GRK: ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας
NAS: a violent rushing wind,
KJV: heaven as of a rushing mighty wind,
INT: a sound as rushing of a wind violent

Acts 4:34 V-IIA-3P
GRK: ὑπῆρχον πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς
NAS: would sell them and bring the proceeds
KJV: sold them, and brought the prices
INT: were selling [them] brought the values

Acts 4:37 V-AIA-3S
GRK: ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ χρῆμα
NAS: sold it and brought the money
KJV: sold [it], and brought the money,
INT: land having sold [it] brought the money

Acts 5:2 V-APA-NMS
GRK: γυναικός καὶ ἐνέγκας μέρος τι
NAS: full knowledge, and bringing a portion
KJV: [to it], and brought a certain
INT: wife and having brought portion a certain

Acts 5:16 V-PPA-NMP
GRK: πόλεων Ἰερουσαλήμ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ
NAS: were coming together, bringing people who were sick
KJV: Jerusalem, bringing sick
INT: cities Jerusalem bringing sick ones also

Acts 12:10 V-PPA-AFS
GRK: σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν
NAS: gate that leads into the city,
KJV: gate that leadeth unto
INT: iron that leads into the

Acts 14:13 V-APA-NMS
GRK: τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς
NAS: the city, brought oxen
KJV: their city, brought oxen and
INT: the gates having brought with the

Acts 25:18 V-IIA-3P
GRK: οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ
NAS: stood up, they [began] bringing charges
INT: no charge brought of which I

Acts 27:15 V-IIM/P-1P
GRK: ἀνέμῳ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα
NAS: we gave way [to it] and let ourselves be driven along.
INT: wind having given way we were driven along

Acts 27:17 V-IIM/P-3P
GRK: σκεῦος οὕτως ἐφέροντο
NAS: and in this way let themselves be driven along.
KJV: sail, and so were driven.
INT: gear thus they were driven along

Romans 9:22 V-AIA-3S
GRK: δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ
NAS: known, endured with much
KJV: power known, endured with much
INT: power of him bore in much

2 Timothy 4:13 V-PMA-2S
GRK: Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε καὶ τὰ
NAS: When you come bring the cloak which
KJV: when thou comest, bring [with thee], and
INT: Carpus [when] coming bring and the

Hebrews 1:3 V-PPA-NMS
GRK: ὑποστάσεως αὐτοῦ φέρων τε τὰ
NAS: of His nature, and upholds all things
KJV: and upholding all things
INT: substance of him upholding moreover

Hebrews 6:1 V-PSM/P-1P
GRK: τὴν τελειότητα φερώμεθα μὴ πάλιν
NAS: about the Christ, let us press on to maturity,
KJV: of Christ, let us go on unto
INT: full growth we should go on not again

Hebrews 9:16 V-PNM/P
GRK: θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου
KJV: [is], there must also of necessity be the death
INT: [the] death [is] necessary to bring in of the [one] having made [it]

Hebrews 12:20 V-IIA-3P
GRK: οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ
NAS: For they could not bear the command,
KJV: not endure that which was commanded,
INT: not they could bear indeed that

Hebrews 13:13 V-PPA-NMP
GRK: ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες
NAS: the camp, bearing His reproach.
KJV: the camp, bearing his
INT: reproach of him bearing

1 Peter 1:13 V-PPM/P-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν
NAS: on the grace to be brought to you at the revelation
KJV: the grace that is to be brought unto you
INT: in the being brought to you grace

2 Peter 1:17 V-APP-GFS
GRK: δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε
NAS: an utterance as this was made to Him by the Majestic
KJV: glory, when there came such
INT: glory a voice having been brought to him such

2 Peter 1:18 V-APP-AFS
GRK: ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ
NAS: utterance made from heaven
KJV: this voice which came from heaven
INT: from heaven having been brought with him

2 Peter 1:21 V-AIP-3S
GRK: θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ
NAS: was ever made by an act of human
KJV: For the prophecy came not in old time
INT: by [the] will of man was brought prophecy at any time

2 Peter 1:21 V-PPM/P-NMP
GRK: πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ
NAS: will, but men moved by the Holy Spirit
KJV: spake [as they were] moved by
INT: [the] Spirit Holy being carried spoke hereafter

2 Peter 2:11 V-PIA-3P
GRK: ὄντες οὐ φέρουσιν κατ' αὐτῶν
NAS: and power do not bring a reviling
KJV: and might, bring not railing
INT: being not do bring against them

2 John 1:10 V-PIA-3S
GRK: διδαχὴν οὐ φέρει μὴ λαμβάνετε
NAS: comes to you and does not bring this
KJV: you, and bring not this
INT: teaching not does bring not do take

Revelation 21:24 V-PIA-3P
GRK: τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν
NAS: of the earth will bring their glory
KJV: of the earth do bring their
INT: of the earth bring the glory

Revelation 21:26 V-FIA-3P
GRK: καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν
NAS: and they will bring the glory
KJV: And they shall bring the glory and
INT: And they will bring the glory

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page