5343. φεύγω (pheugó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5343. φεύγω (pheugó) — 29 Occurrences

Matthew 2:13 V-PMA-2S
GRK: αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον
NAS: and His mother and flee to Egypt,
KJV: mother, and flee into Egypt,
INT: of him and flee into Egypt

Matthew 3:7 V-ANA
GRK: ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς
NAS: warned you to flee from the wrath
KJV: hath warned you to flee from the wrath
INT: forewarned you to flee from the

Matthew 8:33 V-AIA-3P
GRK: δὲ βόσκοντες ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες
NAS: The herdsmen ran away, and went
KJV: they that kept them fled, and
INT: moreover [who] fed [them] fled and having gone away

Matthew 10:23 V-PMA-2P
GRK: πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς τὴν
NAS: city, flee to the next;
KJV: this city, flee ye into another:
INT: city one flee to the

Matthew 23:33 V-ASA-2P
GRK: ἐχιδνῶν πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς
NAS: how will you escape the sentence
KJV: how can ye escape
INT: of vipers how shall you escape from the

Matthew 24:16 V-PMA-3P
GRK: τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ
NAS: are in Judea must flee to the mountains.
KJV: Judaea flee into
INT: Judea let them flee to the

Matthew 26:56 V-AIA-3P
GRK: ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
NAS: the disciples left Him and fled.
KJV: forsook him, and fled.
INT: having forsaken him fled

Mark 5:14 V-AIA-3P
GRK: βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν
NAS: Their herdsmen ran away and reported
KJV: they that fed the swine fled, and told
INT: fed them fled and proclaimed [it]

Mark 13:14 V-PMA-3P
GRK: τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ
NAS: are in Judea must flee to the mountains.
KJV: Judaea flee to
INT: Judea let them flee to the

Mark 14:50 V-AIA-3P
GRK: ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες
NAS: And they all left Him and fled.
KJV: forsook him, and fled.
INT: having left him fled all

Mark 14:52 V-AIA-3S
GRK: σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν
NAS: of the linen sheet and escaped naked.
KJV: the linen cloth, and fled from
INT: linen cloth naked he fled

Mark 16:8 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ
NAS: They went out and fled from the tomb,
KJV: quickly, and fled from
INT: And having gone out they fled from the

Luke 3:7 V-ANA
GRK: ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς
NAS: warned you to flee from the wrath
KJV: hath warned you to flee from the wrath
INT: forwarned you to flee from the

Luke 8:34 V-AIA-3P
GRK: τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν
NAS: what had happened, they ran away and reported
KJV: what was done, they fled, and
INT: what had taken place fled and reported [it]

Luke 21:21 V-PMA-3P
GRK: τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ
NAS: are in Judea must flee to the mountains,
KJV: Judaea flee to
INT: Judea let them flee to the

John 10:5 V-FIM-3P
GRK: ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ
NAS: they simply will not follow, but will flee from him, because
KJV: follow, but will flee from him:
INT: they should follow but will flee from him

John 10:12 V-PIA-3S
GRK: πρόβατα καὶ φεύγει καὶ ὁ
NAS: the sheep and flees, and the wolf
KJV: the sheep, and fleeth: and the wolf
INT: sheep and flees and the

Acts 7:29 V-AIA-3S
GRK: ἔφυγεν δὲ Μωυσῆς
NAS: remark, MOSES FLED AND BECAME AN ALIEN
KJV: Then fled Moses at
INT: fled moreover Moses

Acts 27:30 V-ANA
GRK: ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ
NAS: were trying to escape from the ship
KJV: were about to flee out of
INT: [the] sailors seeking to flee out of the

1 Corinthians 6:18 V-PMA-2P
GRK: φεύγετε τὴν πορνείαν
NAS: Flee immorality. Every
KJV: Flee fornication. Every
INT: Flee sexual immorality

1 Corinthians 10:14 V-PMA-2P
GRK: ἀγαπητοί μου φεύγετε ἀπὸ τῆς
NAS: my beloved, flee from idolatry.
KJV: my dearly beloved, flee from idolatry.
INT: beloved of me flee from

1 Timothy 6:11 V-PMA-2S
GRK: θεοῦ ταῦτα φεῦγε δίωκε δὲ
NAS: But flee from these things, you man
KJV: man of God, flee these things; and
INT: of God these things flee pursue moreover

2 Timothy 2:22 V-PMA-2S
GRK: νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε δίωκε δὲ
NAS: Now flee from youthful lusts
KJV: Flee also youthful
INT: youthful lusts flee pursue moreover

Hebrews 11:34 V-AIA-3P
GRK: δύναμιν πυρός ἔφυγον στόματα μαχαίρης
NAS: of fire, escaped the edge
KJV: of fire, escaped the edge
INT: [the] power of fire escaped [the] mouths of [the] sword

James 4:7 V-FIM-3S
GRK: διαβόλῳ καὶ φεύξεται ἀφ' ὑμῶν
NAS: the devil and he will flee from you.
KJV: the devil, and he will flee from you.
INT: devil and he will flee from you

Revelation 9:6 V-PIA-3S
GRK: ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὁ θάνατος
NAS: to die, and death flees from them.
KJV: and death shall flee from them.
INT: to die and shall flee death

Revelation 12:6 V-AIA-3S
GRK: ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν
NAS: the woman fled into the wilderness
KJV: the woman fled into
INT: the woman fled into the

Revelation 16:20 V-AIA-3S
GRK: πᾶσα νῆσος ἔφυγεν καὶ ὄρη
NAS: island fled away, and the mountains
KJV: island fled away, and
INT: every island fled and mountains

Revelation 20:11 V-AIA-3S
GRK: τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ
NAS: and heaven fled away, and no
KJV: the heaven fled away; and
INT: the face fled the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page