Acts 21:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5119 [e]Τότε
tote
ThenAdv
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3972 [e]Παῦλος
Paulos
Paul,N-NMS
3880 [e]παραλαβὼν
paralabōn
having takenV-APA-NMS
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
435 [e]ἄνδρας
andras
men,N-AMP
3588 [e]τῇ
on theArt-DFS
2192 [e]ἐχομένῃ
echomenē
followingV-PPM/P-DFS
2250 [e]ἡμέρᾳ
hēmera
day,N-DFS
4862 [e]σὺν
syn
withPrep
846 [e]αὐτοῖς
autois
themPPro-DM3P
48 [e]ἁγνισθεὶς
hagnistheis
having been purified,V-APP-NMS
1524 [e]εἰσῄει
eisēei
enteredV-IIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2411 [e]ἱερόν,
hieron
temple,N-ANS
1229 [e]διαγγέλλων
diangellōn
declaringV-PPA-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1604 [e]ἐκπλήρωσιν
ekplērōsin
fulfillmentN-AFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GFP
2250 [e]ἡμερῶν
hēmerōn
daysN-GFP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
49 [e]ἁγνισμοῦ,
hagnismou
purificationN-GMS
2193 [e]ἕως
heōs
untilPrep
3739 [e]οὗ
hou
thatRelPro-GMS
4374 [e]προσηνέχθη
prosēnechthē
was offeredV-AIP-3S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
1520 [e]ἑνὸς
henos
oneAdj-GMS
1538 [e]ἑκάστου
hekastou
eachAdj-GMS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of themPPro-GM3P
3588 [e]
theArt-NFS
4376 [e]προσφορά.
prosphora
sacrifice.N-NFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26 Greek NT: Nestle 1904
τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά

Acts 21:26 Hebrew Bible
ויקח פולוס את האנשים ויטהר אתם וממחרת בא אל המקדש ויגד כי מלאו ימי טהרתם עד כי הקרב קרבן כל אחד מהם׃

Acts 21:26 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝܕܝܢ ܦܘܠܘܤ ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܠܓܒܪܐ ܗܠܝܢ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܘܐܬܕܟܝ ܥܡܗܘܢ ܘܥܠ ܐܙܠ ܠܗܝܟܠܐ ܟܕ ܡܘܕܥ ܠܗܘܢ ܡܘܠܝܐ ܕܝܘܡܬܐ ܕܬܕܟܝܬܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Paul took the men, and the next day, purifying himself along with them, went into the temple giving notice of the completion of the days of purification, until the sacrifice was offered for each one of them.

King James Bible
Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them entered into the temple, to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them.

Holman Christian Standard Bible
Then the next day, Paul took the men, having purified himself along with them, and entered the temple, announcing the completion of the purification days when the offering for each of them would be made.
Treasury of Scripture Knowledge

Then.

1 Corinthians 9:20 And to the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to …

entered.

Acts 24:18 Whereupon certain Jews from Asia found me purified in the temple, …

to signify.

Numbers 6:13-20 And this is the law of the Nazarite, when the days of his separation …

Links
Acts 21:26Acts 21:26 NIVActs 21:26 NLTActs 21:26 ESVActs 21:26 NASBActs 21:26 KJVActs 21:26 Bible AppsActs 21:26 Biblia ParalelaActs 21:26 Chinese BibleActs 21:26 French BibleActs 21:26 German BibleBible Hub
Acts 21:25
Top of Page
Top of Page