τοὐναντίον
Englishman's Concordance
τοὐναντίον (tounantion) — 3 Occurrences

2 Corinthians 2:7 Adv-C
GRK: ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς
NAS: so that on the contrary you should rather
KJV: So that contrariwise ye [ought] rather
INT: so that on the contrary rather you

Galatians 2:7 Adv-C
GRK: ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι
NAS: But on the contrary, seeing
KJV: But contrariwise, when they saw that
INT: but on the contrary having seen that

1 Peter 3:9 Adv-C
GRK: ἀντὶ λοιδορίας τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες
NAS: but giving a blessing instead; for you were called
KJV: but contrariwise blessing;
INT: for railing on the contrary moreover blessing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page