τραπέζας
Englishman's Concordance
τραπέζας (trapezas) — 3 Occurrences

Matthew 21:12 N-AFP
GRK: καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν
NAS: and overturned the tables of the money changers
KJV: overthrew the tables of the moneychangers,
INT: and the tables of the money changers

Mark 11:15 N-AFP
GRK: καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν
NAS: and overturned the tables of the money changers
KJV: overthrew the tables of the moneychangers,
INT: and the tables of the money changers

John 2:15 N-AFP
GRK: καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν
NAS: and overturned their tables;
KJV: and overthrew the tables;
INT: and the tables overthrew

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page