1 Corinthians 15:54
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3752 [e]Ὅταν
hotan
WhenConj
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
5349 [e]φθαρτὸν
phtharton
perishableAdj-NNS
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-NNS
1746 [e]ἐνδύσηται
endysētai
shall have put onV-ASM-3S
3588 [e](τὴν)
tēn
theArt-AFS
861 [e]ἀφθαρσίαν
aphtharsian
imperishable,N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
2349 [e]θνητὸν
thnēton
mortalAdj-NNS
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-NNS
1746 [e]ἐνδύσηται
endysētai
shall have put onV-ASM-3S
110 [e]ἀθανασίαν,
athanasian
immortality,N-AFS
5119 [e]τότε
tote
thenAdv
1096 [e]γενήσεται
genēsetai
will come to passV-FIM-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3056 [e]λόγος
logos
wordN-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1125 [e]γεγραμμένος
gegrammenos
having been written:V-RPM/P-NMS
2666 [e]Κατεπόθη
Katepothē
Has been swallowed upV-AIP-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2288 [e]θάνατος
thanatos
deathN-NMS
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
3534 [e]νῖκος.
nikos
victory.”N-ANS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:54 Greek NT: Nestle 1904
ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:54 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται τὴν ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:54 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅταν δὲ τὸ θνητὸν / φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται (τὴν) [ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται] ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:54 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:54 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:54 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:54 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:54 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος

1 Corinthians 15:54 Hebrew Bible
וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃

1 Corinthians 15:54 Aramaic NT: Peshitta
ܡܐ ܕܠܒܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܗܢܐ ܕܡܐܬ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܗܝܕܝܢ ܬܗܘܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܐܬܒܠܥ ܡܘܬܐ ܒܙܟܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that is written, "DEATH IS SWALLOWED UP in victory.

King James Bible
So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

Holman Christian Standard Bible
When this corruptible is clothed with incorruptibility, and this mortal is clothed with immortality, then the saying that is written will take place: Death has been swallowed up in victory.
Treasury of Scripture Knowledge

this mortal.

Romans 2:7 To them who by patient continuance in well doing seek for glory and …

Romans 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should …

Romans 8:11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you…

2 Corinthians 4:11 For we which live are always delivered to death for Jesus' sake, …

2 Thessalonians 1:10 When he shall come to be glorified in his saints…

Death.

Isaiah 25:8 He will swallow up death in victory; and the Lord GOD will wipe away …

Luke 20:36 Neither can they die any more: for they are equal to the angels; …

Hebrews 2:14,15 For as much then as the children are partakers of flesh and blood, …

Revelation 20:14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.

Revelation 21:4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall …

Links
1 Corinthians 15:541 Corinthians 15:54 NIV1 Corinthians 15:54 NLT1 Corinthians 15:54 ESV1 Corinthians 15:54 NASB1 Corinthians 15:54 KJV1 Corinthians 15:54 Bible Apps1 Corinthians 15:54 Biblia Paralela1 Corinthians 15:54 Chinese Bible1 Corinthians 15:54 French Bible1 Corinthians 15:54 German BibleBible Hub
1 Corinthians 15:53
Top of Page
Top of Page