2666. καταπίνω (katapinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2666. καταπίνω (katapinó) — 7 Occurrences

Matthew 23:24 V-PPA-NMP
GRK: δὲ κάμηλον καταπίνοντες
NAS: out a gnat and swallow a camel!
KJV: a gnat, and swallow a camel.
INT: and [the] camel swallow

1 Corinthians 15:54 V-AIP-3S
GRK: ὁ γεγραμμένος Κατεπόθη ὁ θάνατος
NAS: DEATH IS SWALLOWED UP in victory.
KJV: Death is swallowed up in
INT: that has been written was swallowed up death

2 Corinthians 2:7 V-ASP-3S
GRK: περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος
NAS: such a one might be overwhelmed by excessive
KJV: such a one should be swallowed up with overmuch
INT: more abundant grief should be swallowed up the such a one

2 Corinthians 5:4 V-ASP-3S
GRK: ἐπενδύσασθαι ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν
NAS: that what is mortal will be swallowed up by life.
KJV: mortality might be swallowed up of
INT: to be clothed upon that might be swallowed up the mortal

Hebrews 11:29 V-AIP-3P
GRK: οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν
NAS: when they attempted it, were drowned.
KJV: assaying to do were drowned.
INT: the Egyptians were swallowed up

1 Peter 5:8 V-ANA
GRK: ζητῶν τινα καταπιεῖν
NAS: seeking someone to devour.
KJV: seeking whom he may devour:
INT: seeking whom he may swallow up

Revelation 12:16 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν
NAS: its mouth and drank up the river
KJV: and swallowed up the flood
INT: of it and swallowed up the river

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page