321. ἀνάγω (anagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 321. ἀνάγω (anagó) — 23 Occurrences

Matthew 4:1 V-AIP-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν
NAS: Jesus was led up by the Spirit
KJV: Then was Jesus led up of the Spirit
INT: Jesus was led up into the

Luke 2:22 V-AIA-3P
GRK: νόμον Μωυσέως ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς
NAS: were completed, they brought Him up to Jerusalem
KJV: were accomplished, they brought him
INT: law of Moses they brought him to

Luke 4:5 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ
NAS: And he led Him up and showed Him all
KJV: taking him up into an high
INT: And having led up him the

Luke 8:22 V-AIP-3P
GRK: λίμνης καὶ ἀνήχθησαν
NAS: of the lake. So they launched out.
KJV: of the lake. And they launched forth.
INT: lake and they put off

Acts 7:41 V-AIA-3P
GRK: ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ
NAS: they made a calf and brought a sacrifice
KJV: and offered sacrifice
INT: those and offered sacrifice to the

Acts 9:39 V-AIA-3P
GRK: ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ
NAS: with them. When he arrived, they brought him into the upper room;
KJV: was come, they brought him into
INT: whom having arrived they brought into the

Acts 12:4 V-ANA
GRK: τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ
NAS: the Passover to bring him out before the people.
KJV: to bring him forth to the people.
INT: the passover to bring out him to the

Acts 13:13 V-APP-NMP
GRK: Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ
NAS: and his companions put out to sea from Paphos
KJV: and his company loosed from
INT: having sailed from moreover from

Acts 16:11 V-APP-NMP
GRK: Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ
NAS: So putting out to sea from Troas,
KJV: Therefore loosing from Troas,
INT: Having sailed therefore from

Acts 16:34 V-APA-NMS
GRK: ἀναγαγών τε αὐτοὺς
NAS: And he brought them into his house
KJV: And when he had brought them into
INT: having brought moreover them

Acts 18:21 V-AIP-3S
GRK: θεοῦ θέλοντος ἀνήχθη ἀπὸ τῆς
NAS: wills, he set sail from Ephesus.
KJV: will. And he sailed from Ephesus.
INT: God willing he sailed from

Acts 20:3 V-PNM/P
GRK: Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν
NAS: as he was about to set sail for Syria,
KJV: as he was about to sail into
INT: Jews being about to sail into

Acts 20:13 V-AIP-1P
GRK: τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν
NAS: to the ship, set sail for Assos,
KJV: to ship, and sailed unto Assos,
INT: the boat sailed to

Acts 21:1 V-ANP
GRK: δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας
NAS: we had parted from them and had set sail, we ran a straight course
KJV: them, and had launched, we came
INT: moreover it was sailed we having drawn away

Acts 21:2 V-AIP-1P
GRK: Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν
NAS: we went aboard and set sail.
KJV: we went aboard, and set forth.
INT: Phoenicia having gone on board we sailed

Acts 27:2 V-AIP-1P
GRK: Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν ὄντος σὺν
NAS: of Asia, we put out to sea accompanied
KJV: of Adramyttium, we launched, meaning
INT: Asia places we set sail being with

Acts 27:4 V-APP-NMP
GRK: κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν
NAS: From there we put out to sea and sailed under the shelter
KJV: And when we had launched from thence,
INT: And from there having set sail we sailed under

Acts 27:12 V-ANP
GRK: ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν εἴ
NAS: a decision to put out to sea from there,
KJV: advised to depart thence also,
INT: reached a decision to set sail from there also if

Acts 27:21 V-PNM/P
GRK: μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς
NAS: to have followed my advice and not to have set sail from Crete
KJV: and not have loosed from
INT: to me not to have set sail from

Acts 28:10 V-PPM/P-DMP
GRK: ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ
NAS: marks of respect; and when we were setting sail, they supplied
KJV: and when we departed, they laded
INT: us and on setting sail they laid on [us] the things

Acts 28:11 V-AIP-1P
GRK: τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ
NAS: months we set sail on an Alexandrian
KJV: three months we departed in a ship
INT: three months we sailed in a ship

Romans 10:7 V-ANA
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν
NAS: INTO THE ABYSS?' (that is, to bring Christ
KJV: Christ again from
INT: from among [the] dead to bring up

Hebrews 13:20 V-APA-NMS
GRK: εἰρήνης ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν
NAS: of peace, who brought up from the dead
KJV: of peace, that brought again from
INT: of peace having brought again from among [the] dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page