320. ἀνάγνωσις (anagnósis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 320. ἀνάγνωσις (anagnósis) — 3 Occurrences

Acts 13:15 N-AFS
GRK: δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου
NAS: After the reading of the Law
KJV: And after the reading of the law and
INT: moreover the reading of the law

2 Corinthians 3:14 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς
NAS: day at the reading of the old
KJV: in the reading of the old
INT: at the reading of the old

1 Timothy 4:13 N-DFS
GRK: πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει τῇ παρακλήσει
NAS: give attention to the [public] reading [of Scripture], to exhortation
KJV: give attendance to reading, to exhortation,
INT: give heed to reading to exhortation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page