2010. ἐπιτρέπω (epitrepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2010. ἐπιτρέπω (epitrepó) — 18 Occurrences

Matthew 8:21 V-AMA-2S
GRK: αὐτῷ Κύριε ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον
NAS: to Him, Lord, permit me first
KJV: unto him, Lord, suffer me first
INT: to him Lord allow me first

Matthew 19:8 V-AIA-3S
GRK: σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι
NAS: Moses permitted you to divorce
KJV: hearts suffered you
INT: hardness of heart of you allowed you to divorce

Mark 5:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς καὶ
NAS: Jesus gave them permission. And coming
KJV: gave them leave. And the unclean
INT: And he allowed them And

Mark 10:4 V-AIA-3S
GRK: δὲ εἶπαν Ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον
NAS: Moses permitted [a man] TO WRITE
KJV: Moses suffered to write
INT: and they said allowed Moses a bill

Luke 8:32 V-ASA-3S
GRK: αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς
NAS: and [the demons] implored Him to permit them to enter
KJV: him that he would suffer them to enter
INT: him that he would allow them into

Luke 8:32 V-AIA-3S
GRK: εἰσελθεῖν καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς
NAS: them to enter the swine. And He gave them permission.
KJV: them. And he suffered them.
INT: to enter and he allowed them

Luke 9:59 V-AMA-2S
GRK: εἶπεν κύριε Ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον
NAS: Lord, permit me first
KJV: he said, Lord, suffer me first
INT: he said Lord allow me first

Luke 9:61 V-AMA-2S
GRK: πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι
NAS: but first permit me to say good-bye
KJV: thee; but let me first
INT: first however allow me to bid farewell to

John 19:38 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος
NAS: and Pilate granted permission. So
KJV: Pilate gave [him] leave. He came
INT: of Jesus and gave leave Pilate

Acts 21:39 V-AMA-2S
GRK: δέ σου ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι
NAS: and I beg you, allow me to speak
KJV: I beseech thee, suffer me to speak
INT: moreover you allow me to speak

Acts 21:40 V-APA-GMS
GRK: ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ
NAS: When he had given him permission, Paul,
KJV: him licence, Paul
INT: having allowed [him] moreover he

Acts 26:1 V-PIM/P-3S
GRK: Παῦλον ἔφη Ἐπιτρέπεταί σοι περὶ
NAS: to Paul, You are permitted to speak
KJV: Paul, Thou art permitted to speak for
INT: Paul said It is allowed you for

Acts 27:3 V-AIA-3S
GRK: Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς
NAS: with consideration and allowed him to go
KJV: Paul, and gave [him] liberty to go
INT: Paul having treated allowed [him] to his

Acts 28:16 V-AIP-3S
GRK: τῷ στρατοπεδάρχῃ ἐπετράπη τῷ Παύλῳ
NAS: Paul was allowed to stay
KJV: but Paul was suffered to dwell by
INT: to the captain of the guard was allowed Paul

1 Corinthians 14:34 V-PIM/P-3S
GRK: οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν
NAS: in the churches; for they are not permitted to speak,
KJV: not permitted unto them
INT: not indeed it is allowed to them to speak

1 Corinthians 16:7 V-ASA-3S
GRK: ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ
NAS: if the Lord permits.
KJV: if the Lord permit.
INT: the Lord permits

1 Timothy 2:12 V-PIA-1S
GRK: γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν
NAS: But I do not allow a woman to teach
KJV: But I suffer not a woman
INT: a woman not I do allow nor to use authority over

Hebrews 6:3 V-PSA-3S
GRK: ποιήσομεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ θεός
NAS: if God permits.
KJV: if God permit.
INT: will we do if indeed permits God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page