ἐπιτίμησον
Englishman's Concordance
ἐπιτίμησον (epitimēson) — 3 Occurrences

Luke 17:3 V-AMA-2S
GRK: ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ καὶ
NAS: sins, rebuke him; and if
KJV: against thee, rebuke him; and
INT: brother of you rebuke him and

Luke 19:39 V-AMA-2S
GRK: αὐτόν Διδάσκαλε ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς
NAS: to Him, Teacher, rebuke Your disciples.
KJV: him, Master, rebuke thy disciples.
INT: him Teacher rebuke the disciples

2 Timothy 4:2 V-AMA-2S
GRK: ἀκαίρως ἔλεγξον ἐπιτίμησον παρακάλεσον ἐν
NAS: reprove, rebuke, exhort,
KJV: reprove, rebuke, exhort
INT: out of season correct rebuke exhort with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page