3860. παραδίδωμι (paradidómi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3860. παραδίδωμι (paradidómi) — 120 Occurrences

Matthew 4:12 V-AIP-3S
GRK: ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς
NAS: that John had been taken into custody, He withdrew
KJV: John was cast into prison, he departed
INT: that John had been arrested he withdrew into

Matthew 5:25 V-ASA-3S
GRK: ποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος
NAS: that your opponent may not hand you over to the judge,
KJV: the adversary deliver thee
INT: ever you deliver the adversary

Matthew 10:4 V-APA-NMS
GRK: ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν
NAS: Iscariot, the one who betrayed Him.
KJV: who also betrayed him.
INT: who also having betrayed him

Matthew 10:17 V-FIA-3P
GRK: τῶν ἀνθρώπων παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς
NAS: of men, for they will hand you over to [the] courts
KJV: you up to
INT: men they will deliver indeed you

Matthew 10:19 V-ASA-3P
GRK: ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς μὴ
NAS: But when they hand you over, do not worry
KJV: they deliver you up, take no
INT: when moreover they betray you not

Matthew 10:21 V-FIA-3S
GRK: παραδώσει δὲ ἀδελφὸς
NAS: Brother will betray brother to death,
KJV: the brother shall deliver up the brother
INT: will deliver up moreover brother

Matthew 11:27 V-AIP-3S
GRK: Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ
NAS: All things have been handed over to Me by My Father;
KJV: All things are delivered unto me of
INT: All things to me were delivered by the

Matthew 17:22 V-PNM/P
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας
NAS: is going to be delivered into the hands
KJV: shall be betrayed into
INT: the of man to be betrayed into [the] hands

Matthew 18:34 V-AIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς
NAS: moved with anger, handed him over to the torturers
KJV: was wroth, and delivered him
INT: master of him delivered him to the

Matthew 20:18 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν
NAS: of Man will be delivered to the chief priests
KJV: of man shall be betrayed unto the chief priests
INT: the of man will be betrayed to the chief priests

Matthew 20:19 V-FIA-3P
GRK: καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς
NAS: and will hand Him over to the Gentiles
KJV: And shall deliver him to the Gentiles
INT: and they will betray him to the

Matthew 24:9 V-FIA-3P
GRK: τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς
NAS: Then they will deliver you to tribulation,
KJV: you up to
INT: Then will they deliver you to

Matthew 24:10 V-FIA-3P
GRK: καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν
NAS: will fall away and will betray one
KJV: and shall betray one another,
INT: and one another they will betray and will hate

Matthew 25:14 V-AIA-3S
GRK: δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ
NAS: slaves and entrusted his possessions
KJV: servants, and delivered unto them his
INT: servants and delivered to them the

Matthew 25:20 V-AIA-2S
GRK: τάλαντά μοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα
NAS: Master, you entrusted five
KJV: Lord, thou deliveredst unto me
INT: talents to me you did deliver behold more

Matthew 25:22 V-AIA-2S
GRK: τάλαντά μοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα
NAS: Master, you entrusted two
KJV: Lord, thou deliveredst unto me
INT: talents to me you did deliver behold more

Matthew 26:2 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ
NAS: of Man is [to be] handed over for crucifixion.
KJV: of man is betrayed to
INT: of man is betrayed over

Matthew 26:15 V-FIA-1S
GRK: κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν οἱ
NAS: to give me to betray Him to you? And they weighed
KJV: me, and I will deliver him unto you?
INT: and I to you will betray him

Matthew 26:16 V-ASA-3S
GRK: ἵνα αὐτὸν παραδῷ
NAS: for a good opportunity to betray Jesus.
KJV: opportunity to betray him.
INT: that him he might betray

Matthew 26:21 V-FIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
NAS: to you that one of you will betray Me.
KJV: of you shall betray me.
INT: of you will betray me

Matthew 26:23 V-FIA-3S
GRK: οὗτός με παραδώσει
NAS: is the one who will betray Me.
KJV: the dish, the same shall betray me.
INT: he me will betray

Matthew 26:24 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν ἦν
NAS: of Man is betrayed! It would have been
KJV: of man is betrayed! it had been
INT: of man is betrayed good were it

Matthew 26:25 V-PPA-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν
NAS: And Judas, who was betraying Him, said,
KJV: Judas, which betrayed him, answered
INT: Judas who was betraying him said

Matthew 26:45 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
NAS: of Man is being betrayed into the hands
KJV: of man is betrayed into
INT: of man is betrayed into [the] hands

Matthew 26:46 V-PPA-NMS
GRK: ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με
NAS: behold, the one who betrays Me is at hand!
KJV: he is at hand that doth betray me.
INT: has drawn near he who is betraying me

Matthew 26:48 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν
NAS: Now he who was betraying Him gave
KJV: Now he that betrayed him gave
INT: moreover [he who] was betraying him gave

Matthew 27:2 V-AIA-3P
GRK: ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ
NAS: Him, and led Him away and delivered Him to Pilate
KJV: and delivered him
INT: they led away [him] and delivered him to Pilate the

Matthew 27:3 V-APA-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι
NAS: when Judas, who had betrayed Him, saw
KJV: which had betrayed him,
INT: Judas the [one] having delivered up him that

Matthew 27:4 V-APA-NMS
GRK: λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον
NAS: I have sinned by betraying innocent
KJV: I have sinned in that I have betrayed the innocent
INT: saying I sinned having betrayed blood innocent

Matthew 27:18 V-AIA-3P
GRK: διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν
NAS: of envy they had handed Him over.
KJV: for envy they had delivered him.
INT: through envy they delivered up him

Matthew 27:26 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ
NAS: scourged, he handed Him over to be crucified.
KJV: Jesus, he delivered [him] to
INT: Jesus having flogged he delivered up [him] that he might be crucified

Mark 1:14 V-ANP
GRK: δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην
NAS: John had been taken into custody, Jesus
KJV: that John was put in prison, Jesus
INT: Now was delivered up John

Mark 3:19 V-AIA-3S
GRK: ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν
NAS: Iscariot, who betrayed Him.
KJV: which also betrayed him: and
INT: who also betrayed him

Mark 4:29 V-ASA-3S
GRK: ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός
NAS: the crop permits, he immediately
KJV: the fruit is brought forth, immediately
INT: when moreover offers itself the fruit

Mark 7:13 V-AIA-2P
GRK: ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε καὶ παρόμοια
NAS: which you have handed down; and you do
KJV: which ye have delivered: and
INT: of you which you have delivered and like [things]

Mark 9:31 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας
NAS: of Man is to be delivered into the hands
KJV: of man is delivered into
INT: of man is delivered into [the] hands

Mark 10:33 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν
NAS: of Man will be delivered to the chief priests
KJV: of man shall be delivered unto the chief priests,
INT: of man will be betrayed to the chief priests

Mark 10:33 V-FIA-3P
GRK: θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς
NAS: Him to death and will hand Him over to the Gentiles.
KJV: and shall deliver him
INT: to death and will betray him to the

Mark 13:9 V-FIA-3P
GRK: ὑμεῖς ἑαυτούς παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς
NAS: But be on your guard; for they will deliver you to [the] courts,
KJV: they shall deliver you up to councils;
INT: you to yourselves they will betray you to

Mark 13:11 V-PPA-NMP
GRK: ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες μὴ προμεριμνᾶτε
NAS: they arrest you and hand you over, do not worry beforehand
KJV: [you], and deliver you up, take no
INT: they might lead away you delivering [you] up not be anxious beforehand

Mark 13:12 V-FIA-3S
GRK: καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν
NAS: Brother will betray brother to death,
KJV: the brother shall betray the brother
INT: and will deliver up brother brother

Mark 14:10 V-ASA-3S
GRK: ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς
NAS: in order to betray Him to them.
KJV: to betray him
INT: that him he might betray to them

Mark 14:11 V-ASA-3S
GRK: αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ
NAS: how to betray Him at an opportune time.
KJV: how he might conveniently betray him.
INT: him conveniently he might deliver up

Mark 14:18 V-FIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ
NAS: to you that one of you will betray Me -- one who is eating
KJV: with me shall betray me.
INT: of you will betray me who

Mark 14:21 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν αὐτῷ
NAS: of Man is betrayed! [It would have been] good
KJV: of man is betrayed! good
INT: of man is betrayed better for him [it were]

Mark 14:41 V-PIM/P-3S
GRK: ὥρα ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς
NAS: of Man is being betrayed into the hands
KJV: of man is betrayed into
INT: hour Behold is delivered up the Son

Mark 14:42 V-PPA-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν
NAS: behold, the one who betrays Me is at hand!
KJV: lo, he that betrayeth me
INT: behold he who is betraying me has drawn near

Mark 14:44 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον
NAS: Now he who was betraying Him had given
KJV: And he that betrayed him had given
INT: moreover he who was delivering up him a sign

Mark 15:1 V-AIA-3P
GRK: ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ
NAS: they led Him away and delivered Him to Pilate.
KJV: and delivered [him] to Pilate.
INT: carried [him] away and delivered [him] to Pilate

Mark 15:10 V-LIA-3P
GRK: διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ
NAS: that the chief priests had handed Him over because
KJV: the chief priests had delivered him
INT: because of envy had delivered up him the

Mark 15:15 V-AIA-3S
GRK: Βαραββᾶν καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: scourged, he handed Him over to be crucified.
KJV: and delivered Jesus,
INT: Barabbas and delivered Jesus

Luke 1:2 V-AIA-3P
GRK: καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ
NAS: just as they were handed down to us by those
KJV: Even as they delivered them unto us,
INT: as they delivered [them] to us they

Luke 4:6 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ
NAS: and its glory; for it has been handed over to me, and I give
KJV: for that is delivered unto me;
INT: for to me it has been delivered and to whom

Luke 9:44 V-PNM/P
GRK: ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας
NAS: is going to be delivered into the hands
KJV: shall be delivered into
INT: of man is about to be betrayed into [the] hands

Luke 10:22 V-AIP-3S
GRK: Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ
NAS: All things have been handed over to Me by My Father,
KJV: All things are delivered to me of
INT: All things to me were delivered by the

Luke 12:58 V-FIA-3S
GRK: κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι
NAS: and the judge turn you over to the officer,
KJV: the judge deliver thee
INT: judge you should deliver to the officer

Luke 18:32 V-FIP-3S
GRK: παραδοθήσεται γὰρ τοῖς
NAS: For He will be handed over to the Gentiles,
KJV: For he shall be delivered unto the Gentiles,
INT: he will be betrayed indeed to the

Luke 20:20 V-ANA
GRK: λόγου ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ
NAS: so that they [could] deliver Him to the rule
KJV: that so they might deliver him
INT: in talk in order to betray him to the

Luke 21:12 V-PPA-NMP
GRK: καὶ διώξουσιν παραδιδόντες εἰς τὰς
NAS: on you and will persecute you, delivering you to the synagogues
KJV: persecute [you], delivering [you] up
INT: and will persecute [you] delivering [you] to the

Luke 21:16 V-FIP-2P
GRK: παραδοθήσεσθε δὲ καὶ
NAS: But you will be betrayed even
KJV: And ye shall be betrayed both by
INT: you will be betrayed moreover even

Luke 22:4 V-ASA-3S
GRK: πῶς αὐτοῖς παραδῷ αὐτόν
NAS: how he might betray Him to them.
KJV: how he might betray him
INT: how to them he might betray him

Luke 22:6 V-ANA
GRK: εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ
NAS: a good opportunity to betray Him to them apart
KJV: opportunity to betray him
INT: opportunity to betray him away from

Luke 22:21 V-PPA-GMS
GRK: χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ'
NAS: the hand of the one betraying Me is with Mine
KJV: the hand of him that betrayeth me
INT: hand of him betraying me [is] with

Luke 22:22 V-PIM/P-3S
GRK: δι' οὗ παραδίδοται
NAS: to that man by whom He is betrayed!
KJV: by whom he is betrayed!
INT: by whom he is betrayed

Luke 22:48 V-PIA-2S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως
NAS: to him, Judas, are you betraying the Son
KJV: Judas, betrayest thou the Son
INT: of man you betray

Luke 23:25 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι
NAS: and murder, but he delivered Jesus
KJV: but he delivered Jesus
INT: and Jesus he betrayed to the will

Luke 24:7 V-ANP
GRK: ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας
NAS: must be delivered into the hands
KJV: must be delivered into
INT: must be delivered into hands

Luke 24:20 V-AIA-3P
GRK: ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ
NAS: and our rulers delivered Him to the sentence
KJV: our rulers delivered him to
INT: that moreover delivered up him the

John 6:64 V-FPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν
NAS: and who it was that would betray Him.
KJV: who should betray him.
INT: is he who will betray him

John 6:71 V-PNA
GRK: γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν εἷς
NAS: was going to betray Him.
KJV: it was that should betray him,
INT: indeed was about to betray him one

John 12:4 V-PNA
GRK: μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι
NAS: who was intending to betray Him, said,
KJV: [son], which should betray him,
INT: was about him to betray

John 13:2 V-ASA-3S
GRK: καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας
NAS: [the son] of Simon, to betray Him,
KJV: Simon's [son], to betray him;
INT: heart that he should betray him of Judas

John 13:11 V-PPA-AMS
GRK: γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν διὰ
NAS: For He knew the one who was betraying Him; for this
KJV: who should betray him;
INT: indeed him who was betraying him on account of

John 13:21 V-FIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
NAS: to you, that one of you will betray Me.
KJV: of you shall betray me.
INT: of you will betray me

John 18:2 V-PPA-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν
NAS: also, who was betraying Him, knew
KJV: also, which betrayed him, knew
INT: Judas who was delivering up him the

John 18:5 V-PPA-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ'
NAS: also, who was betraying Him, was standing
KJV: also, which betrayed him, stood
INT: Judas who was delivering up him with

John 18:30 V-AIA-1P
GRK: ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν
NAS: were not an evildoer, we would not have delivered Him to you.
KJV: have delivered him up unto thee.
INT: anyhow to you we would have delivered him

John 18:35 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί
NAS: and the chief priests delivered You to me; what
KJV: the chief priests have delivered thee
INT: the chief priests delivered you to me

John 18:36 V-ASP-1S
GRK: ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: so that I would not be handed over to the Jews;
KJV: not be delivered to the Jews:
INT: that not I might be betrayed to the Jews

John 19:11 V-APA-NMS
GRK: τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι
NAS: reason he who delivered Me to you has
KJV: therefore he that delivered me
INT: this the [one] having delivered up me to you

John 19:16 V-AIA-3S
GRK: τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς
NAS: he then handed Him over to them to be crucified.
KJV: Then delivered he him therefore
INT: Then therefore he delivered him to them

John 19:30 V-AIA-3S
GRK: τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
NAS: His head and gave up His spirit.
KJV: his head, and gave up the ghost.
INT: the head he yielded up [his] spirit

John 21:20 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ παραδιδούς σε
NAS: who is the one who betrays You?
KJV: which is he that betrayeth thee?
INT: is it who is betraying you

Acts 3:13 V-AIA-2P
GRK: ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε
NAS: [the one] whom you delivered and disowned
KJV: whom ye delivered up, and denied
INT: you actually betrayed and denied

Acts 6:14 V-AIA-3S
GRK: ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωυσῆς
NAS: which Moses handed down to us.
KJV: which Moses delivered us.
INT: customs which delivered to us Moses

Acts 7:42 V-AIA-3S
GRK: θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν
NAS: turned away and delivered them up to serve
KJV: gave them up to worship the host
INT: God and delivered them to serve

Acts 8:3 V-IIA-3S
GRK: καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν
NAS: and women, he would put them in prison.
KJV: and women committed [them] to prison.
INT: and women delivered [them] up to prison

Acts 12:4 V-APA-NMS
GRK: εἰς φυλακήν παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις
NAS: him in prison, delivering him to four
KJV: prison, and delivered [him] to four
INT: in prison having delivered to four sets of four

Acts 14:26 V-RPM/P-NMP
GRK: ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι
NAS: they had been commended to the grace
KJV: they had been recommended to the grace
INT: from where they had been committed to the grace

Acts 15:26 V-RPA-DMP
GRK: ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς
NAS: men who have risked their lives
KJV: Men that have hazarded their lives
INT: men who have given up the lives

Acts 15:40 V-APP-NMS
GRK: Σίλαν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ χάριτι
NAS: and left, being committed by the brethren
KJV: and departed, being recommended by
INT: Silas went forth having been committed to the grace

Acts 16:4 V-IIA-3P
GRK: τὰς πόλεις παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν
NAS: the cities, they were delivering the decrees
KJV: the cities, they delivered them
INT: the cities they delivered to them to keep

Acts 21:11 V-FIA-3P
GRK: Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας
NAS: belt and deliver him into the hands
KJV: and shall deliver [him] into
INT: Jews and betray into [the] hands

Acts 22:4 V-PPA-NMS
GRK: δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς
NAS: binding and putting both
KJV: binding and delivering into prisons
INT: binding and betraying to prisons

Acts 27:1 V-IIA-3P
GRK: τὴν Ἰταλίαν παρεδίδουν τόν τε
NAS: for Italy, they proceeded to deliver Paul
KJV: into Italy, they delivered Paul and
INT: Italy they delivered moreover

Acts 28:16 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς δεσμίους
KJV: the centurion delivered the prisoners
INT: the centurion delivered the prisoners

Acts 28:17 V-AIP-1S
GRK: ἐξ Ἰεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς
NAS: of our fathers, yet I was delivered as a prisoner
KJV: of our fathers, yet was I delivered prisoner
INT: from Jerusalem was delivered into the

Romans 1:24 V-AIA-3S
GRK: Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
NAS: God gave them over in the lusts
KJV: gave them up to uncleanness
INT: Therefore gave up them

Romans 1:26 V-AIA-3S
GRK: Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
NAS: God gave them over to degrading
KJV: gave them up unto vile
INT: because of this gave up them

Romans 1:28 V-AIA-3S
GRK: ἐν ἐπιγνώσει παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
NAS: any longer, God gave them over to a depraved
KJV: gave them over to a reprobate
INT: in [their] knowledge gave up them

Romans 4:25 V-AIP-3S
GRK: ὃς παρεδόθη διὰ τὰ
NAS: [He] who was delivered over because
KJV: Who was delivered for our
INT: who was delievered for the

Romans 6:17 V-AIP-2P
GRK: εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς
NAS: to which you were committed,
KJV: of doctrine which was delivered you.
INT: to which you were entrusted a form of teaching

Romans 8:32 V-AIA-3S
GRK: ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν πῶς
NAS: Son, but delivered Him over for us all,
KJV: delivered him up for us
INT: us all gave up him how

1 Corinthians 5:5 V-ANA
GRK: παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον
NAS: [I have decided] to deliver such a one
KJV: To deliver such an one unto Satan
INT: to deliver such a one

1 Corinthians 11:2 V-AIA-1S
GRK: καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς
NAS: just as I delivered them to you.
KJV: as I delivered [them] to you.
INT: and as I delivered to you the

1 Corinthians 11:23 V-AIA-1S
GRK: ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν ὅτι
NAS: I also delivered to you, that the Lord
KJV: also I delivered unto you,
INT: that which also I delivered to you that

1 Corinthians 11:23 V-IIM/P-3S
GRK: νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον
NAS: in which He was betrayed took
KJV: in which he was betrayed took bread:
INT: night in which he was betrayed took bread

1 Corinthians 13:3 V-ASA-1S
GRK: καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά
NAS: [the poor], and if I surrender my body
KJV: [the poor], and though I give my body
INT: and if I deliver up the body

1 Corinthians 15:3 V-AIA-1S
GRK: παρέδωκα γὰρ ὑμῖν
NAS: For I delivered to you as of first importance
KJV: For I delivered unto you first of all
INT: I delivered indeed to you

1 Corinthians 15:24 V-PSA-3S
GRK: τέλος ὅταν παραδιδῷ τὴν βασιλείαν
NAS: when He hands over the kingdom
KJV: when he shall have delivered up the kingdom
INT: end when he shall have given up the kingdom

2 Corinthians 4:11 V-PIM/P-1P
GRK: εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν
NAS: are constantly being delivered over to death
KJV: are alway delivered unto death
INT: to death are delivered on account of Jesus

Galatians 2:20 V-APA-GMS
GRK: με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ
NAS: who loved me and gave Himself
KJV: me, and gave himself for
INT: me and having given up himself for

Ephesians 4:19 V-AIA-3P
GRK: ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ
NAS: and they, having become callous, have given themselves
KJV: themselves over unto lasciviousness,
INT: having cast off all feeling themselves gave up to sensuality

Ephesians 5:2 V-AIA-3S
GRK: ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ
NAS: loved you and gave Himself
KJV: us, and hath given himself for
INT: us and gave up himself for

Ephesians 5:25 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς
NAS: the church and gave Himself
KJV: the church, and gave himself for
INT: and himself gave up for her

1 Timothy 1:20 V-AIA-1S
GRK: Ἀλέξανδρος οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ
NAS: whom I have handed over to Satan,
KJV: whom I have delivered unto Satan,
INT: Alexander whom I handed over to Satan

1 Peter 2:23 V-IIA-3S
GRK: οὐκ ἠπείλει παρεδίδου δὲ τῷ
NAS: threats, but kept entrusting [Himself] to Him who judges
KJV: but committed [himself] to him that judgeth
INT: not threatened he gave [himself] over however to him who

2 Peter 2:4 V-AIA-3S
GRK: ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν
NAS: but cast them into hell and committed them to pits
KJV: cast [them] down to hell, and delivered [them] into chains
INT: of darkness having cast [them] to the deepest abyss delivered [them] for judgment

2 Peter 2:21 V-APP-GFS
GRK: ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας
NAS: commandment handed on to them.
KJV: commandment delivered unto them.
INT: from the having been delivered to them holy

Jude 1:3 V-APP-DFS
GRK: τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις
NAS: which was once for all handed down to the saints.
KJV: which was once delivered unto the saints.
INT: for the once for all having been delivered to the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3860

παραδεδώκεισαν — 1 Occ.
παραδεδωκόσι — 1 Occ.
παραδεδομένοι — 1 Occ.
παραδέδοται — 1 Occ.
παραδιδῷ — 1 Occ.
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.
παραδοθείσῃ — 1 Occ.
παραδοθείσης — 1 Occ.
παραδοθῶ — 1 Occ.
παραδοῦναι — 3 Occ.
παραδοὺς — 4 Occ.
παρεδίδετο — 1 Occ.
παρεδίδοσαν — 1 Occ.
παρεδίδου — 2 Occ.
παρεδίδουν — 1 Occ.
παρέδωκα — 4 Occ.
παρεδώκαμεν — 1 Occ.
παρέδωκαν — 6 Occ.
παρέδωκας — 2 Occ.
παρεδώκατε — 2 Occ.
παρέδωκεν — 18 Occ.
παρέδοσαν — 1 Occ.
παρεδόθη — 4 Occ.
παρεδόθην — 1 Occ.
παρεδόθητε — 1 Occ.
Additional Entries
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.
παραδοθείσῃ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page