παραδώσει
Englishman's Concordance
παραδώσει (paradōsei) — 7 Occurrences

Matthew 10:21 V-FIA-3S
GRK: παραδώσει δὲ ἀδελφὸς
NAS: Brother will betray brother to death,
KJV: the brother shall deliver up the brother
INT: will deliver up moreover brother

Matthew 26:21 V-FIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
NAS: to you that one of you will betray Me.
KJV: of you shall betray me.
INT: of you will betray me

Matthew 26:23 V-FIA-3S
GRK: οὗτός με παραδώσει
NAS: is the one who will betray Me.
KJV: the dish, the same shall betray me.
INT: he me will betray

Mark 13:12 V-FIA-3S
GRK: καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν
NAS: Brother will betray brother to death,
KJV: the brother shall betray the brother
INT: and will deliver up brother brother

Mark 14:18 V-FIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν παραδώσει με ὁ
NAS: to you that one of you will betray Me -- one who is eating
KJV: with me shall betray me.
INT: of you will betray me who

Luke 12:58 V-FIA-3S
GRK: κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι
NAS: and the judge turn you over to the officer,
KJV: the judge deliver thee
INT: judge you should deliver to the officer

John 13:21 V-FIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν παραδώσει με
NAS: to you, that one of you will betray Me.
KJV: of you shall betray me.
INT: of you will betray me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3860
120 Occurrences


παραδεδώκεισαν — 1 Occ.
παραδεδωκόσι — 1 Occ.
παραδεδομένοι — 1 Occ.
παραδέδοται — 1 Occ.
παραδιδῷ — 1 Occ.
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.
παραδοθείσῃ — 1 Occ.
παραδοθείσης — 1 Occ.
παραδοθῶ — 1 Occ.
παραδοῦναι — 3 Occ.
παραδοὺς — 4 Occ.
παρεδίδετο — 1 Occ.
παρεδίδοσαν — 1 Occ.
παρεδίδου — 2 Occ.
παρεδίδουν — 1 Occ.
παρέδωκα — 4 Occ.
παρεδώκαμεν — 1 Occ.
παρέδωκαν — 6 Occ.
παρέδωκας — 2 Occ.
παρεδώκατε — 2 Occ.
παρέδωκεν — 18 Occ.
παρέδοσαν — 1 Occ.
παρεδόθη — 4 Occ.
παρεδόθην — 1 Occ.
παρεδόθητε — 1 Occ.
Additional Entries
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page