παραδιδοὺς
Englishman's Concordance
παραδιδοὺς (paradidous) — 10 Occurrences

Matthew 26:25 V-PPA-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν
NAS: And Judas, who was betraying Him, said,
KJV: Judas, which betrayed him, answered
INT: Judas who was betraying him said

Matthew 26:46 V-PPA-NMS
GRK: ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με
NAS: behold, the one who betrays Me is at hand!
KJV: he is at hand that doth betray me.
INT: has drawn near he who is betraying me

Matthew 26:48 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν
NAS: Now he who was betraying Him gave
KJV: Now he that betrayed him gave
INT: moreover [he who] was betraying him gave

Matthew 27:3 V-APA-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι
NAS: when Judas, who had betrayed Him, saw
KJV: which had betrayed him,
INT: Judas the [one] having delivered up him that

Mark 14:42 V-PPA-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν
NAS: behold, the one who betrays Me is at hand!
KJV: lo, he that betrayeth me
INT: behold he who is betraying me has drawn near

Mark 14:44 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον
NAS: Now he who was betraying Him had given
KJV: And he that betrayed him had given
INT: moreover he who was delivering up him a sign

John 18:2 V-PPA-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν
NAS: also, who was betraying Him, knew
KJV: also, which betrayed him, knew
INT: Judas who was delivering up him the

John 18:5 V-PPA-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ'
NAS: also, who was betraying Him, was standing
KJV: also, which betrayed him, stood
INT: Judas who was delivering up him with

John 21:20 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ παραδιδούς σε
NAS: who is the one who betrays You?
KJV: which is he that betrayeth thee?
INT: is it who is betraying you

Acts 22:4 V-PPA-NMS
GRK: δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς
NAS: binding and putting both
KJV: binding and delivering into prisons
INT: binding and betraying to prisons

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3860
120 Occurrences


παραδεδώκεισαν — 1 Occ.
παραδεδωκόσι — 1 Occ.
παραδεδομένοι — 1 Occ.
παραδέδοται — 1 Occ.
παραδιδῷ — 1 Occ.
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.
παραδοθείσῃ — 1 Occ.
παραδοθείσης — 1 Occ.
παραδοθῶ — 1 Occ.
παραδοῦναι — 3 Occ.
παραδοὺς — 4 Occ.
παρεδίδετο — 1 Occ.
παρεδίδοσαν — 1 Occ.
παρεδίδου — 2 Occ.
παρεδίδουν — 1 Occ.
παρέδωκα — 4 Occ.
παρεδώκαμεν — 1 Occ.
παρέδωκαν — 6 Occ.
παρέδωκας — 2 Occ.
παρεδώκατε — 2 Occ.
παρέδωκεν — 18 Occ.
παρέδοσαν — 1 Occ.
παρεδόθη — 4 Occ.
παρεδόθην — 1 Occ.
παρεδόθητε — 1 Occ.
Additional Entries
παραδέδοται — 1 Occ.
παραδιδῷ — 1 Occ.
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page