παρέδωκεν
Englishman's Concordance
παρέδωκεν (paredōken) — 18 Occurrences

Matthew 18:34 V-AIA-3S
GRK: κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς
NAS: moved with anger, handed him over to the torturers
KJV: was wroth, and delivered him
INT: master of him delivered him to the

Matthew 25:14 V-AIA-3S
GRK: δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ
NAS: slaves and entrusted his possessions
KJV: servants, and delivered unto them his
INT: servants and delivered to them the

Matthew 27:26 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ
NAS: scourged, he handed Him over to be crucified.
KJV: Jesus, he delivered [him] to
INT: Jesus having flogged he delivered up [him] that he might be crucified

Mark 3:19 V-AIA-3S
GRK: ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν
NAS: Iscariot, who betrayed Him.
KJV: which also betrayed him: and
INT: who also betrayed him

Mark 15:15 V-AIA-3S
GRK: Βαραββᾶν καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: scourged, he handed Him over to be crucified.
KJV: and delivered Jesus,
INT: Barabbas and delivered Jesus

Luke 23:25 V-AIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι
NAS: and murder, but he delivered Jesus
KJV: but he delivered Jesus
INT: and Jesus he betrayed to the will

John 19:16 V-AIA-3S
GRK: τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς
NAS: he then handed Him over to them to be crucified.
KJV: Then delivered he him therefore
INT: Then therefore he delivered him to them

John 19:30 V-AIA-3S
GRK: τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα
NAS: His head and gave up His spirit.
KJV: his head, and gave up the ghost.
INT: the head he yielded up [his] spirit

Acts 6:14 V-AIA-3S
GRK: ἔθη ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωυσῆς
NAS: which Moses handed down to us.
KJV: which Moses delivered us.
INT: customs which delivered to us Moses

Acts 7:42 V-AIA-3S
GRK: θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν
NAS: turned away and delivered them up to serve
KJV: gave them up to worship the host
INT: God and delivered them to serve

Acts 28:16 V-AIA-3S
GRK: ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς δεσμίους
KJV: the centurion delivered the prisoners
INT: the centurion delivered the prisoners

Romans 1:24 V-AIA-3S
GRK: Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
NAS: God gave them over in the lusts
KJV: gave them up to uncleanness
INT: Therefore gave up them

Romans 1:26 V-AIA-3S
GRK: Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
NAS: God gave them over to degrading
KJV: gave them up unto vile
INT: because of this gave up them

Romans 1:28 V-AIA-3S
GRK: ἐν ἐπιγνώσει παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
NAS: any longer, God gave them over to a depraved
KJV: gave them over to a reprobate
INT: in [their] knowledge gave up them

Romans 8:32 V-AIA-3S
GRK: ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν πῶς
NAS: Son, but delivered Him over for us all,
KJV: delivered him up for us
INT: us all gave up him how

Ephesians 5:2 V-AIA-3S
GRK: ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ
NAS: loved you and gave Himself
KJV: us, and hath given himself for
INT: us and gave up himself for

Ephesians 5:25 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς
NAS: the church and gave Himself
KJV: the church, and gave himself for
INT: and himself gave up for her

2 Peter 2:4 V-AIA-3S
GRK: ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν
NAS: but cast them into hell and committed them to pits
KJV: cast [them] down to hell, and delivered [them] into chains
INT: of darkness having cast [them] to the deepest abyss delivered [them] for judgment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3860
120 Occurrences


παραδεδώκεισαν — 1 Occ.
παραδεδωκόσι — 1 Occ.
παραδεδομένοι — 1 Occ.
παραδέδοται — 1 Occ.
παραδιδῷ — 1 Occ.
παραδίδως — 1 Occ.
παραδιδόμεθα — 1 Occ.
παραδιδόναι — 2 Occ.
παραδιδόντα — 1 Occ.
παραδιδόντες — 2 Occ.
παραδιδόντος — 1 Occ.
παραδίδοσθαι — 2 Occ.
παραδίδοται — 7 Occ.
παραδιδοὺς — 10 Occ.
παραδῷ — 4 Occ.
παραδώσει — 7 Occ.
παραδῶσιν — 1 Occ.
παραδώσω — 1 Occ.
παραδώσων — 1 Occ.
παραδώσουσιν — 7 Occ.
παραδοῖ — 4 Occ.
παραδόντος — 1 Occ.
παραδοθῆναι — 2 Occ.
παραδοθήσεσθε — 1 Occ.
παραδοθήσεται — 3 Occ.
παραδοθεὶς — 1 Occ.
παραδοθείσῃ — 1 Occ.
παραδοθείσης — 1 Occ.
παραδοθῶ — 1 Occ.
παραδοῦναι — 3 Occ.
παραδοὺς — 4 Occ.
παρεδίδετο — 1 Occ.
παρεδίδοσαν — 1 Occ.
παρεδίδου — 2 Occ.
παρεδίδουν — 1 Occ.
παρέδωκα — 4 Occ.
παρεδώκαμεν — 1 Occ.
παρέδωκαν — 6 Occ.
παρέδωκας — 2 Occ.
παρεδώκατε — 2 Occ.
παρέδωκεν — 18 Occ.
παρέδοσαν — 1 Occ.
παρεδόθη — 4 Occ.
παρεδόθην — 1 Occ.
παρεδόθητε — 1 Occ.
Additional Entries
παραδοὺς — 4 Occ.
παρεδίδετο — 1 Occ.
παρεδίδοσαν — 1 Occ.
παρεδίδου — 2 Occ.
παρεδίδουν — 1 Occ.
παρέδωκα — 4 Occ.
παρεδώκαμεν — 1 Occ.
παρέδωκαν — 6 Occ.
παρέδωκας — 2 Occ.
παρεδώκατε — 2 Occ.
παρέδοσαν — 1 Occ.
παρεδόθη — 4 Occ.
παρεδόθην — 1 Occ.
παρεδόθητε — 1 Occ.
παράδοξα — 1 Occ.
παραδόσει — 1 Occ.
παραδόσεις — 2 Occ.
παραδόσεων — 1 Occ.
παράδοσιν — 9 Occ.
παραζηλῶσαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page