139. αἵρεσις (hairesis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 139. αἵρεσις (hairesis) — 9 Occurrences

Acts 5:17 N-NFS
GRK: ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων
NAS: his associates (that is the sect of the Sadducees),
KJV: is the sect of the Sadducees,)
INT: which is [the] sect of the Sadducees

Acts 15:5 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων
NAS: But some of the sect of the Pharisees
KJV: of the sect of the Pharisees
INT: of the sect of the Pharisees

Acts 24:5 N-GFS
GRK: τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως
NAS: and a ringleader of the sect of the Nazarenes.
KJV: a ringleader of the sect of the Nazarenes:
INT: of the Nazarenes sect

Acts 24:14 N-AFS
GRK: ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω
NAS: they call a sect I do serve
KJV: which they call heresy, so worship I
INT: which they call a sect so I serve

Acts 26:5 N-AFS
GRK: τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας
NAS: to the strictest sect of our religion.
KJV: the most straitest sect of our
INT: the strictest sect of the of us

Acts 28:22 N-GFS
GRK: γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν
NAS: this sect, it is known
KJV: as concerning this sect, we know
INT: indeed the sect this known

1 Corinthians 11:19 N-NFP
GRK: γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν
NAS: also be factions among
KJV: be also heresies among you,
INT: indeed also factions among you

Galatians 5:20 N-NFP
GRK: ἐριθείαι διχοστασίαι αἱρέσεις
NAS: disputes, dissensions, factions,
KJV: strife, seditions, heresies,
INT: contentions dissentions factions

2 Peter 2:1 N-AFP
GRK: οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ
NAS: destructive heresies, even
KJV: damnable heresies, even
INT: who will bring in stealthily heresies destructive and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page