138. αἱρέομαι (haireó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 138. αἱρέομαι (haireó) — 3 Occurrences

Philippians 1:22 V-FIM-1S
GRK: καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω
NAS: which to choose.
KJV: yet what I shall choose I wot not.
INT: and what I will choose not I know

2 Thessalonians 2:13 V-AIM-3S
GRK: Κυρίου ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ
NAS: God has chosen you from the beginning
KJV: from the beginning chosen you to
INT: [the] Lord that chose you

Hebrews 11:25 V-APM-NMS
GRK: μᾶλλον ἑλόμενος συνκακουχεῖσθαι τῷ
NAS: choosing rather
KJV: Choosing rather to suffer affliction
INT: rather having chosen to suffer affliction with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page