2186. ἐφίστημι (ephistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2186. ἐφίστημι (ephistémi) — 21 Occurrences

Luke 2:9 V-AIA-3S
GRK: ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ
NAS: of the Lord suddenly stood before them, and the glory
KJV: of the Lord came upon them,
INT: an angel of [the] Lord stood by them and

Luke 2:38 V-APA-NFS
GRK: τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ
NAS: moment she came up and [began] giving thanks
KJV: And she coming in that instant
INT: at that hour having come up gave praise to the

Luke 4:39 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς
NAS: And standing over her, He rebuked
KJV: And he stood over her,
INT: And having stood over her

Luke 10:40 V-APA-NFS
GRK: πολλὴν διακονίαν ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν
NAS: her preparations; and she came up [to Him] and said,
KJV: and came to him, and said,
INT: much service having come up moreover she said

Luke 20:1 V-AIA-3P
GRK: καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: with the elders confronted [Him],
KJV: the scribes came upon [him] with
INT: and proclaiming the gospel came up the chief priests

Luke 21:34 V-ASA-3S
GRK: βιωτικαῖς καὶ ἐπιστῇ ἐφ' ὑμᾶς
NAS: and that day will not come on you suddenly
KJV: [so] that day come upon you
INT: of life and should come upon you

Luke 24:4 V-AIA-3P
GRK: ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν
NAS: men suddenly stood near them in dazzling
KJV: two men stood by them in
INT: men two stood by them in

Acts 4:1 V-AIA-3P
GRK: τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ
NAS: [guard] and the Sadducees came up to them,
KJV: and the Sadducees, came upon them,
INT: the people came upon them the

Acts 6:12 V-APA-NMP
GRK: γραμματεῖς καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν
NAS: and the scribes, and they came up to him and dragged him away
KJV: and came upon [him], and caught
INT: scribes and having come upon [him] they seized him

Acts 10:17 V-AIA-3P
GRK: τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν
NAS: house, appeared at the gate;
KJV: house, and stood before
INT: of Simon stood at the

Acts 11:11 V-AIA-3P
GRK: τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν
NAS: men appeared at the house
KJV: men already come unto the house
INT: three men stood at the

Acts 12:7 V-AIA-3S
GRK: ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ φῶς
NAS: of the Lord suddenly appeared and a light
KJV: of the Lord came upon [him], and
INT: an angel of [the] Lord stood by and a light

Acts 17:5 V-APA-NMP
GRK: πόλιν καὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ
NAS: in an uproar; and attacking the house
KJV: and assaulted the house
INT: city and having assaulted the house

Acts 22:13 V-APA-NMS
GRK: με καὶ ἐπιστὰς εἶπέν μοι
NAS: came to me, and standing near said
KJV: me, and stood, and said unto me,
INT: me and having stood by said to me

Acts 22:20 V-RPA-NMS
GRK: αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν
NAS: I also was standing by approving,
KJV: also was standing by, and consenting
INT: I myself was standing by and consenting

Acts 23:11 V-APA-NMS
GRK: ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ
NAS: the Lord stood at his side and said,
KJV: the Lord stood by him,
INT: [the] following night having stood by him the

Acts 23:27 V-APA-NMS
GRK: ὑπ' αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ
NAS: to be slain by them, I came up to them with the troops
KJV: of them: then came I with an army,
INT: by them having come up with the

Acts 28:2 V-RPA-AMS
GRK: ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ
NAS: of the rain that had set in and because
KJV: because of the present rain,
INT: rain that was present and because

1 Thessalonians 5:3 V-PIM/P-3S
GRK: αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ
INT: suddenly upon them comes destruction as

2 Timothy 4:2 V-AMA-2S
GRK: τὸν λόγον ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως
NAS: the word; be ready in season
KJV: the word; be instant in season,
INT: the word be ready in season out of season

2 Timothy 4:6 V-RIA-3S
GRK: ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν
NAS: and the time of my departure has come.
KJV: of my departure is at hand.
INT: departure of me is come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page