847. αὐτοῦ (autou)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 847. αὐτοῦ (autou) — 6 Occurrences

Matthew 26:36 Adv
GRK: μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ
NAS: Sit here while
KJV: Sit ye here, while
INT: disciples Sit here until that

Luke 9:27 Adv
GRK: τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ
NAS: standing here who
INT: some of those here standing who

John 11:32 PPro-GM3S
GRK: αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς
INT: him fell of him at the

Acts 15:34 Adv
GRK: Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ
KJV: Silas to abide there still.
INT: to Silas to remain there

Acts 18:19 Adv
GRK: κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ αὐτὸς δὲ
NAS: and he left them there. Now
KJV: and left them there: but he himself
INT: and them left there himself moreover

Acts 21:4 Adv
GRK: μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά
NAS: we stayed there seven
KJV: we tarried there seven
INT: disciples we remained there days seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page