4355. προσλαμβάνω (proslambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4355. προσλαμβάνω (proslambanó) — 12 Occurrences

Matthew 16:22 V-APM-NMS
GRK: καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ
NAS: Peter took Him aside and began
KJV: Then Peter took him, and began
INT: And having taken to him

Mark 8:32 V-APM-NMS
GRK: ἐλάλει καὶ προσλαβόμενος ὁ Πέτρος
NAS: And Peter took Him aside and began
KJV: And Peter took him, and began
INT: he spoke And having taken Peter

Acts 17:5 V-APM-NMP
GRK: Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων
NAS: becoming jealous and taking along some
KJV: took unto them certain
INT: Jews and having taken to [them] of the market-loungers

Acts 18:26 V-AIM-3P
GRK: καὶ Ἀκύλας προσελάβοντο αὐτὸν καὶ
NAS: heard him, they took him aside and explained
KJV: had heard, they took him
INT: and Aquila they took to [them] him and

Acts 27:33 V-APM-NMP
GRK: διατελεῖτε μηθὲν προσλαβόμενοι
NAS: and going without eating, having taken nothing.
KJV: fasting, having taken nothing.
INT: you continue nothing having taken

Acts 27:36 V-AIM-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς
NAS: and they themselves also took food.
KJV: and they also took [some] meat.
INT: also themselves took food

Acts 28:2 V-AIM-3P
GRK: γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς
NAS: a fire and received us all.
KJV: a fire, and received us
INT: indeed a fire they received all of us

Romans 14:1 V-PMM-2P
GRK: τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε μὴ εἰς
NAS: Now accept the one who is weak
KJV: in the faith receive ye, [but]
INT: in the faith receive not for

Romans 14:3 V-AIM-3S
GRK: γὰρ αὐτὸν προσελάβετο
NAS: who eats, for God has accepted him.
KJV: for God hath received him.
INT: indeed him received

Romans 15:7 V-PMM-2P
GRK: Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους καθὼς
NAS: Therefore, accept one another, just
KJV: Wherefore receive ye one another, as
INT: Therefore receive you one another as

Romans 15:7 V-AIM-3S
GRK: ὁ χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς
NAS: also accepted us to the glory
KJV: Christ also received us to
INT: Christ received you to

Philemon 1:17 V-AMM-2S
GRK: ἔχεις κοινωνόν προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς
NAS: me a partner, accept him as [you would] me.
KJV: therefore a partner, receive him as
INT: you hold a partner receive him as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page