αἰτίαν
Englishman's Concordance
αἰτίαν (aitian) — 16 Occurrences

Matthew 19:3 N-AFS
GRK: κατὰ πᾶσαν αἰτίαν
NAS: his wife for any reason at all?
KJV: for every cause?
INT: for every cause

Matthew 27:37 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην
NAS: they put up the charge against Him which read,
KJV: head his accusation written, THIS
INT: of him the accusation of him written

Luke 8:47 N-AFS
GRK: δι' ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ
NAS: the people the reason why
KJV: for what cause she had touched him,
INT: for what cause she touched him

John 18:38 N-AFS
GRK: ἐν αὐτῷ αἰτίαν
NAS: to them, I find no guilt in Him.
KJV: him no fault [at all].
INT: in him fault

John 19:4 N-AFS
GRK: ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν
NAS: that I find no guilt in Him.
KJV: I find no fault in him.
INT: that not any fault I find in

John 19:6 N-AFS
GRK: ἐν αὐτῷ αἰτίαν
NAS: Him, for I find no guilt in Him.
KJV: find no fault in him.
INT: in him a fault

Acts 13:28 N-AFS
GRK: καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες
NAS: no ground for [putting Him to] death, they asked
KJV: no cause of death
INT: And not cause of death having found

Acts 22:24 N-AFS
GRK: δι' ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν
NAS: that he might find out the reason why
INT: for what cause thus they cried out

Acts 23:28 N-AFS
GRK: ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι' ἣν
NAS: to ascertain the charge for which
KJV: have known the cause wherefore
INT: to know the charge on account of which

Acts 25:18 N-AFS
GRK: κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν
NAS: up, they [began] bringing charges against
KJV: none accusation of such things as
INT: accusers no charge brought of which

Acts 28:18 N-AFS
GRK: τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν
NAS: there was no ground for putting me to death.
KJV: there was no cause of death in
INT: not one cause of death was there

Acts 28:20 N-AFS
GRK: οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς
NAS: For this reason, therefore,
KJV: For this cause therefore have I called
INT: therefore cause I called for you

2 Timothy 1:6 N-AFS
GRK: δι' ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε
NAS: For this reason I remind
INT: For which cause I remind you

2 Timothy 1:12 N-AFS
GRK: δι' ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα
NAS: For this reason I also suffer
KJV: For the which cause I also
INT: For which cause also these things

Titus 1:13 N-AFS
GRK: δι' ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς
NAS: For this reason reprove
INT: for which cause convict them

Hebrews 2:11 N-AFS
GRK: δι' ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται
NAS: [Father]; for which reason He is not ashamed
KJV: for which cause he is not
INT: for which cause not he is ashamed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page