3870. παρακαλέω (parakaleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3870. παρακαλέω (parakaleó) — 109 Occurrences

Matthew 2:18 V-ANP
GRK: οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ
NAS: AND SHE REFUSED TO BE COMFORTED, BECAUSE
KJV: not be comforted, because
INT: not would be comforted because no more

Matthew 5:4 V-FIP-3P
GRK: ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται
NAS: who mourn, for they shall be comforted.
KJV: for they shall be comforted.
INT: for they will be comforted

Matthew 8:5 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
NAS: came to Him, imploring Him,
KJV: unto him a centurion, beseeching him,
INT: to him a centurion imploring him

Matthew 8:31 V-IIA-3P
GRK: δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες
NAS: The demons [began] to entreat Him, saying,
KJV: So the devils besought him, saying,
INT: and [the] demons begged him saying

Matthew 8:34 V-AIA-3P
GRK: ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ
NAS: and when they saw Him, they implored Him to leave
KJV: him, they besought [him] that
INT: having seen him they begged [him] that he would depart

Matthew 14:36 V-IIA-3P
GRK: καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα
NAS: and they implored Him that they might just
KJV: And besought him that
INT: and begged him that

Matthew 18:29 V-IIA-3S
GRK: σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων
NAS: fell [to the ground] and [began] to plead with him, saying,
KJV: his feet, and besought him, saying,
INT: fellow servant of him begged him saying

Matthew 18:32 V-AIA-2S
GRK: σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με
NAS: that debt because you pleaded with me.
KJV: debt, because thou desiredst me:
INT: you since you begged me

Matthew 26:53 V-ANA
GRK: οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα
NAS: that I cannot appeal to My Father,
KJV: I cannot now pray to my Father,
INT: not I am able to call upon the Father

Mark 1:40 V-PPA-NMS
GRK: αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ
NAS: came to Jesus, beseeching Him and falling on his knees before
KJV: to him, beseeching him, and
INT: him a leper imploring him and

Mark 5:10 V-IIA-3S
GRK: καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ
NAS: And he [began] to implore Him earnestly
KJV: And he besought him much
INT: And he begged him much

Mark 5:12 V-AIA-3P
GRK: καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες
NAS: [The demons] implored Him, saying,
KJV: all the devils besought him, saying,
INT: and they begged him saying

Mark 5:17 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν
NAS: And they began to implore Him to leave
KJV: And they began to pray him to depart
INT: And they began to implore him to depart

Mark 5:18 V-IIA-3S
GRK: τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ
NAS: the man who had been demon-possessed was imploring Him that he might accompany
KJV: he that had been possessed with the devil prayed him
INT: the boat begged him the [one]

Mark 5:23 V-PIA-3S
GRK: καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ
NAS: and implored Him earnestly, saying,
KJV: And besought him greatly,
INT: and he begged him much

Mark 6:56 V-IIA-3P
GRK: ἀσθενοῦντας καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα
NAS: in the market places, and imploring Him that they might just
KJV: the streets, and besought him that
INT: were sick and begged him that

Mark 7:32 V-PIA-3P
GRK: μογιλάλον καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα
NAS: and spoke with difficulty, and they implored Him to lay
KJV: and they beseech him
INT: who spoke with difficulty and they implore him that

Mark 8:22 V-PIA-3P
GRK: τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα
NAS: a blind man to Jesus and implored Him to touch
KJV: unto him, and besought him to
INT: a blind [man] and implore him that

Luke 3:18 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν
NAS: other exhortations he preached the gospel
KJV: things in his exhortation preached
INT: also other things exhorting he preached good news to the

Luke 7:4 V-IIA-3P
GRK: τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως
NAS: they earnestly implored Him, saying,
KJV: to Jesus, they besought him instantly,
INT: Jesus they begged him earnestly

Luke 8:31 V-IIA-3P
GRK: καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα
NAS: They were imploring Him not to command
KJV: And they besought him that
INT: And they begged him that

Luke 8:32 V-AIA-3P
GRK: ὄρει καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα
NAS: on the mountain; and [the demons] implored Him to permit
KJV: and they besought him
INT: mountain and they begged him that

Luke 8:41 V-IIA-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν
NAS: feet, and [began] to implore Him to come
KJV: feet, and besought him
INT: of Jesus he begged him to come

Luke 15:28 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν
NAS: came out and [began] pleading with him.
KJV: father out, and intreated him.
INT: of him having gone begged him

Luke 16:25 V-PIM/P-3S
GRK: δὲ ὧδε παρακαλεῖται σὺ δὲ
NAS: but now he is being comforted here,
KJV: but now he is comforted, and thou
INT: however here he is comforted you moreover

Acts 2:40 V-IIA-3S
GRK: διεμαρτύρατο καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων
NAS: he solemnly testified and kept on exhorting them, saying,
KJV: and exhort, saying,
INT: he earnestly testified and exhorted them saying

Acts 8:31 V-AIA-3S
GRK: ὁδηγήσει με παρεκάλεσέν τε τὸν
NAS: guides me? And he invited Philip
KJV: And he desired Philip
INT: should guide me he invited moreover

Acts 9:38 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες Μὴ ὀκνήσῃς
NAS: men to him, imploring him, Do not delay
KJV: men, desiring [him] that he would
INT: to him imploring [him] not to delay

Acts 11:23 V-IIA-3S
GRK: ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ
NAS: he rejoiced and [began] to encourage them all
KJV: and exhorted them all,
INT: rejoiced and exhorted all of the

Acts 13:42 V-IIA-3P
GRK: δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ
NAS: As Paul and Barnabas were going out, the people kept begging that these
KJV: the Gentiles besought that these
INT: moreover they begged on the

Acts 14:22 V-PPA-NMP
GRK: τῶν μαθητῶν παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ
NAS: of the disciples, encouraging them to continue
KJV: of the disciples, [and] exhorting them to continue
INT: of the disciples exhorting [them] to continue in the

Acts 15:32 V-AIA-3P
GRK: λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: themselves, encouraged and strengthened
KJV: themselves, exhorted the brethren
INT: talk much exhorted the brothers

Acts 16:9 V-PPA-NMS
GRK: ἑστὼς καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ
NAS: was standing and appealing to him, and saying,
KJV: a man of Macedonia, and prayed him,
INT: standing and imploring him and

Acts 16:15 V-AIA-3S
GRK: οἶκος αὐτῆς παρεκάλεσεν λέγουσα Εἰ
NAS: had been baptized, she urged us, saying,
KJV: household, she besought [us], saying,
INT: house of her she begged saying If

Acts 16:39 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς καὶ
NAS: and they came and appealed to them, and when they had brought
KJV: And they came and besought them, and
INT: And having come they appealed to them and

Acts 16:40 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἰδόντες παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: the brethren, they encouraged them and departed.
KJV: the brethren, they comforted them,
INT: and having seen they exhorted the brothers

Acts 19:31 V-IIA-3P
GRK: πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν μὴ δοῦναι
NAS: of his sent to him and repeatedly urged him not to venture
KJV: him, desiring [him] that he would
INT: to him urged [him] not to venture

Acts 20:1 V-APA-NMS
GRK: μαθητὰς καὶ παρακαλέσας ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν
NAS: for the disciples, and when he had exhorted them and taken his leave
INT: disciples and having encouraged [and] having said farewell went away

Acts 20:2 V-APA-NMS
GRK: ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ
NAS: districts and had given them much
KJV: them much exhortation, he came into
INT: those and having exhorted them with talk

Acts 20:12 V-AIP-3P
GRK: ζῶντα καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως
NAS: alive, and were greatly comforted.
KJV: not a little comforted.
INT: alive and were comforted not a little

Acts 21:12 V-IIA-1P
GRK: ἠκούσαμεν ταῦτα παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε
NAS: as the local residents [began] begging him not to go
KJV: they of that place, besought him
INT: we heard these things begged we both

Acts 24:4 V-PIA-1S
GRK: σε ἐνκόπτω παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε
NAS: you any further, I beg you to grant
KJV: unto thee, I pray thee
INT: you I might be a hindrance I implore to hear you

Acts 25:2 V-IIA-3P
GRK: Παύλου καὶ παρεκάλουν αὐτὸν
NAS: Paul, and they were urging him,
KJV: Paul, and besought him,
INT: Paul and begged him

Acts 27:33 V-IIA-3S
GRK: ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει ὁ Παῦλος
NAS: Paul was encouraging them all
KJV: on, Paul besought [them] all to take
INT: was about to come exhorted Paul

Acts 27:34 V-PIA-1S
GRK: διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν
NAS: Therefore I encourage you to take
KJV: Wherefore I pray you to take
INT: Therefore I exhort you to take

Acts 28:14 V-AIP-1P
GRK: εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ' αὐτοῖς
NAS: [some] brethren, and were invited to stay
KJV: brethren, and were desired to tarry
INT: having found brothers we were entreated with them

Acts 28:20 V-AIA-1S
GRK: τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν
NAS: therefore, I requested to see
KJV: therefore have I called for you,
INT: cause I called for you to see

Romans 12:1 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς
NAS: Therefore I urge you, brethren,
KJV: I beseech you therefore,
INT: I exhort therefore you

Romans 12:8 V-PPA-NMS
GRK: εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ
NAS: or he who exhorts, in his exhortation;
KJV: Or he that exhorteth, on exhortation:
INT: or that exhorts in the

Romans 15:30 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: Now I urge you, brethren, by our Lord
KJV: Now I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

Romans 16:17 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: Now I urge you, brethren,
KJV: Now I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

1 Corinthians 1:10 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: Now I exhort you, brethren,
KJV: Now I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

1 Corinthians 4:13 V-PIA-1P
GRK: δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν ὡς περικαθάρματα
NAS: when we are slandered, we try to conciliate; we have become
KJV: Being defamed, we intreat: we are made
INT: slandered we entreat as [the] refuse

1 Corinthians 4:16 V-PIA-1S
GRK: παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς
NAS: Therefore I exhort you, be imitators
KJV: Wherefore I beseech you, be ye
INT: I exhort therefore you

1 Corinthians 14:31 V-PSM/P-3P
GRK: καὶ πάντες παρακαλῶνται
NAS: may learn and all may be exhorted;
KJV: and all may be comforted.
INT: and all might be exhorted

1 Corinthians 16:12 V-AIA-1S
GRK: ἀδελφοῦ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα
NAS: our brother, I encouraged him greatly
KJV: I greatly desired him to
INT: brother much I exhorted him that

1 Corinthians 16:15 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: Now I urge you, brethren (you know
KJV: I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

2 Corinthians 1:4 V-PPA-NMS
GRK: παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ
NAS: who comforts us in all our affliction
KJV: Who comforteth us in
INT: who comforts us in

2 Corinthians 1:4 V-PNA
GRK: δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν
NAS: that we will be able to comfort those
KJV: may be able to comfort them which are in
INT: to be able us to comfort those in

2 Corinthians 1:4 V-PIM/P-1P
GRK: παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ
NAS: we ourselves are comforted by God.
KJV: we ourselves are comforted of God.
INT: comfort with which we are comforted ourselves by

2 Corinthians 1:6 V-PIM/P-1P
GRK: σωτηρίας εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς
NAS: or if we are comforted, it is for your comfort,
KJV: or whether we be comforted, [it is] for
INT: salvation whether we are encouraged [it is] for

2 Corinthians 2:7 V-ANA
GRK: χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι μή πως
NAS: forgive and comfort [him], otherwise
KJV: [him], and comfort [him], lest
INT: should forgive and encourage lest perhaps

2 Corinthians 2:8 V-PIA-1S
GRK: διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι
NAS: Wherefore I urge you to reaffirm
KJV: Wherefore I beseech you
INT: Therefore I exhort you to confirm

2 Corinthians 5:20 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν
NAS: God were making an appeal through
KJV: as though God did beseech [you] by us:
INT: God exhorting by us

2 Corinthians 6:1 V-PIA-1P
GRK: δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς
NAS: [with Him], we also urge you not to receive
KJV: [as] workers together [with him], beseech [you] also
INT: moreover also we exhort not in

2 Corinthians 7:6 V-PPA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς
NAS: But God, who comforts the depressed,
KJV: God, that comforteth those that are cast down,
INT: But he who encourages those brought low

2 Corinthians 7:6 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ
NAS: the depressed, comforted us by the coming
KJV: those that are cast down, comforted us
INT: those brought low encouraged us

2 Corinthians 7:7 V-AIP-3S
GRK: παρακλήσει ᾗ παρεκλήθη ἐφ' ὑμῖν
NAS: with which he was comforted in you, as he reported
KJV: wherewith he was comforted in
INT: encouragement with which he was encouraged as to you

2 Corinthians 7:13 V-RIM/P-1P
GRK: διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα Ἐπὶ δὲ
NAS: reason we have been comforted. And besides
KJV: Therefore we were comforted in your
INT: On account of this we have been comforted besides moreover

2 Corinthians 8:6 V-ANA
GRK: εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον
NAS: So we urged Titus
KJV: Insomuch that we desired Titus, that
INT: Accordingly exhort we Titus

2 Corinthians 9:5 V-ANA
GRK: οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: it necessary to urge the brethren
KJV: it necessary to exhort the brethren,
INT: therefore I esteeemed [it] to exhort the brothers

2 Corinthians 10:1 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ
NAS: myself urge you by the meekness
KJV: Paul myself beseech you by
INT: I Paul exhort you by

2 Corinthians 12:8 V-AIA-1S
GRK: τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ
NAS: this I implored the Lord
KJV: this thing I besought the Lord
INT: the Lord I begged that it might depart

2 Corinthians 12:18 V-AIA-1S
GRK: παρεκάλεσα Τίτον καὶ
NAS: I urged Titus [to go], and I sent
KJV: I desired Titus, and
INT: I urged Titus and

2 Corinthians 13:11 V-PMM/P-2P
GRK: χαίρετε καταρτίζεσθε παρακαλεῖσθε τὸ αὐτὸ
NAS: be made complete, be comforted, be like-minded,
KJV: Be perfect, be of good comfort, be of one
INT: rejoice be perfected be encouraged the same

Ephesians 4:1 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς
NAS: of the Lord, implore you to walk
KJV: of the Lord, beseech you that ye walk
INT: I exhort therefore you

Ephesians 6:22 V-ASA-3S
GRK: ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας
NAS: about us, and that he may comfort your hearts.
KJV: and [that] he might comfort your
INT: us and he might encourage the hearts

Philippians 4:2 V-PIA-1S
GRK: Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην
NAS: I urge Euodia and I urge
KJV: I beseech Euodias, and
INT: Euodia I exhort and Syntyche

Philippians 4:2 V-PIA-1S
GRK: καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ
NAS: Euodia and I urge Syntyche
KJV: and beseech Syntyche,
INT: and Syntyche I exhort the same

Colossians 2:2 V-ASP-3P
GRK: ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι
NAS: that their hearts may be encouraged, having been knit together
KJV: hearts might be comforted, being knit together
INT: that might be encouraged the hearts

Colossians 4:8 V-ASA-3S
GRK: ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας
NAS: our circumstances and that he may encourage your hearts;
KJV: estate, and comfort your hearts;
INT: us and he might encourage the hearts

1 Thessalonians 2:12 V-PPA-NMP
GRK: παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ
INT: exhorting you and

1 Thessalonians 3:2 V-ANA
GRK: ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς
NAS: to strengthen and encourage you as to your faith,
KJV: you, and to comfort you concerning
INT: you and to encourage concerning the

1 Thessalonians 3:7 V-AIP-1P
GRK: διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν ἀδελφοί ἐφ'
NAS: and affliction we were comforted about
KJV: brethren, we were comforted over
INT: because of this we were encouraged brothers as to

1 Thessalonians 4:1 V-PIA-1P
GRK: ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ
NAS: we request and exhort you in the Lord
KJV: brethren, and exhort [you] by the Lord
INT: you and we exhort in [the] Lord

1 Thessalonians 4:10 V-PIA-1P
GRK: τῇ Μακεδονίᾳ Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς
NAS: Macedonia. But we urge you, brethren,
KJV: but we beseech you,
INT: Macedonia we exhort moreover you

1 Thessalonians 4:18 V-PMA-2P
GRK: Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν
NAS: Therefore comfort one another
KJV: Wherefore comfort one another with
INT: So encourage one another with

1 Thessalonians 5:11 V-PMA-2P
GRK: Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ
NAS: Therefore encourage one another
KJV: Wherefore comfort yourselves together,
INT: Therefore encourage one another and

1 Thessalonians 5:14 V-PIA-1P
GRK: Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς
NAS: We urge you, brethren, admonish
KJV: Now we exhort you, brethren,
INT: we exhort moreover you

2 Thessalonians 2:17 V-AOA-3S
GRK: παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς
NAS: comfort and strengthen your hearts
KJV: Comfort your hearts,
INT: may he encourage your

2 Thessalonians 3:12 V-PIA-1P
GRK: παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ
NAS: we command and exhort in the Lord
KJV: we command and exhort by our
INT: we warn and exhort by our Lord

1 Timothy 1:3 V-AIA-1S
GRK: Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι
NAS: As I urged you upon my departure
KJV: As I besought thee to abide still
INT: Even as I begged you to remain

1 Timothy 2:1 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ οὖν πρῶτον
NAS: then, I urge that entreaties
KJV: I exhort therefore, that, first
INT: I exhort therefore first

1 Timothy 5:1 V-PMA-2S
GRK: ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα
NAS: an older man, but [rather] appeal to [him] as a father,
KJV: but intreat [him] as
INT: do sharply rebuke but exhort [him] as a father

1 Timothy 6:2 V-PMA-2S
GRK: δίδασκε καὶ παρακάλει
NAS: Teach and preach these
KJV: teach and exhort.
INT: teach and exhort

2 Timothy 4:2 V-AMA-2S
GRK: ἔλεγξον ἐπιτίμησον παρακάλεσον ἐν πάσῃ
NAS: rebuke, exhort, with great
KJV: reprove, rebuke, exhort with all
INT: correct rebuke exhort with all

Titus 1:9 V-PNA
GRK: ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ
NAS: both to exhort in sound
KJV: both to exhort and
INT: he might be both to encourage with the

Titus 2:6 V-PMA-2S
GRK: νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν
NAS: Likewise urge the young men
KJV: likewise exhort to be sober minded.
INT: younger [men] in like manner exhort to be self-controlled

Titus 2:15 V-PMA-2S
GRK: λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε
NAS: speak and exhort and reprove
KJV: speak, and exhort, and rebuke
INT: speak and exhort and convict

Philemon 1:9 V-PIA-1S
GRK: ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν
NAS: I rather appeal [to you] -- since I am
KJV: rather beseech [thee], being
INT: love rather I exhort such a one being

Philemon 1:10 V-PIA-1S
GRK: παρακαλῶ σε περὶ
NAS: I appeal to you for my child Onesimus,
KJV: I beseech thee for
INT: I exhort you for

Hebrews 3:13 V-PMA-2P
GRK: ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ'
NAS: But encourage one another day
KJV: But exhort one another daily,
INT: But encourage one another every

Hebrews 10:25 V-PPA-NMP
GRK: τισίν ἀλλὰ παρακαλοῦντες καὶ τοσούτῳ
NAS: of some, but encouraging [one another]; and all
KJV: [is]; but exhorting [one another]: and
INT: with some but encouraging [one another] and by so much

Hebrews 13:19 V-PIA-1S
GRK: περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι
NAS: And I urge [you] all the more to do
KJV: But I beseech [you] the rather to do
INT: more abundantly moreover I exhort [you] this to do

Hebrews 13:22 V-PIA-1S
GRK: Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς
NAS: But I urge you, brethren, bear
KJV: And I beseech you, brethren,
INT: I exhort moreover you

1 Peter 2:11 V-PIA-1S
GRK: Ἀγαπητοί παρακαλῶ ὡς παροίκους
NAS: Beloved, I urge you as aliens
KJV: Dearly beloved, I beseech [you] as
INT: Beloved I exhort [you] as strangers

1 Peter 5:1 V-PIA-1S
GRK: ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος
NAS: Therefore, I exhort the elders among
KJV: you I exhort, who
INT: among you I exhort who [am] a fellow elder

1 Peter 5:12 V-PPA-NMS
GRK: ὀλίγων ἔγραψα παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν
NAS: to you briefly, exhorting and testifying
KJV: briefly, exhorting, and
INT: briefly I wrote exhorting and testifying

Jude 1:3 V-PPA-NMS
GRK: γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ
NAS: to write to you appealing that you contend earnestly
KJV: unto you, and exhort [you] that ye should earnestly contend
INT: to write to you exhorting [you] to contend earnestly for the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870

παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page