παρεκάλουν
Englishman's Concordance
παρεκάλουν (parekaloun) — 8 Occurrences

Matthew 8:31 V-IIA-3P
GRK: δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες
NAS: The demons [began] to entreat Him, saying,
KJV: So the devils besought him, saying,
INT: and [the] demons begged him saying

Matthew 14:36 V-IIA-3P
GRK: καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα
NAS: and they implored Him that they might just
KJV: And besought him that
INT: and begged him that

Mark 6:56 V-IIA-3P
GRK: ἀσθενοῦντας καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα
NAS: in the market places, and imploring Him that they might just
KJV: the streets, and besought him that
INT: were sick and begged him that

Luke 7:4 V-IIA-3P
GRK: τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως
NAS: they earnestly implored Him, saying,
KJV: to Jesus, they besought him instantly,
INT: Jesus they begged him earnestly

Luke 8:31 V-IIA-3P
GRK: καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα
NAS: They were imploring Him not to command
KJV: And they besought him that
INT: And they begged him that

Acts 13:42 V-IIA-3P
GRK: δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ
NAS: As Paul and Barnabas were going out, the people kept begging that these
KJV: the Gentiles besought that these
INT: moreover they begged on the

Acts 19:31 V-IIA-3P
GRK: πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν μὴ δοῦναι
NAS: of his sent to him and repeatedly urged him not to venture
KJV: him, desiring [him] that he would
INT: to him urged [him] not to venture

Acts 25:2 V-IIA-3P
GRK: Παύλου καὶ παρεκάλουν αὐτὸν
NAS: Paul, and they were urging him,
KJV: Paul, and besought him,
INT: Paul and begged him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870
109 Occurrences


παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
παρακεκαλυμμένον — 1 Occ.
παράκειταί — 2 Occ.
παρακλήσει — 7 Occ.
Παρακλήσεως — 12 Occ.
παράκλησιν — 7 Occ.
παράκλησις — 3 Occ.
παράκλητον — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page