παρεκάλεσα
Englishman's Concordance
παρεκάλεσα (parekalesa) — 5 Occurrences

Acts 28:20 V-AIA-1S
GRK: τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν
NAS: therefore, I requested to see
KJV: therefore have I called for you,
INT: cause I called for you to see

1 Corinthians 16:12 V-AIA-1S
GRK: ἀδελφοῦ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα
NAS: our brother, I encouraged him greatly
KJV: I greatly desired him to
INT: brother much I exhorted him that

2 Corinthians 12:8 V-AIA-1S
GRK: τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ
NAS: this I implored the Lord
KJV: this thing I besought the Lord
INT: the Lord I begged that it might depart

2 Corinthians 12:18 V-AIA-1S
GRK: παρεκάλεσα Τίτον καὶ
NAS: I urged Titus [to go], and I sent
KJV: I desired Titus, and
INT: I urged Titus and

1 Timothy 1:3 V-AIA-1S
GRK: Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι
NAS: As I urged you upon my departure
KJV: As I besought thee to abide still
INT: Even as I begged you to remain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870
109 Occurrences


παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
παρακεκαλυμμένον — 1 Occ.
παράκειταί — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page