παρεκάλεσαν
Englishman's Concordance
παρεκάλεσαν (parekalesan) — 6 Occurrences

Matthew 8:34 V-AIA-3P
GRK: ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ
NAS: and when they saw Him, they implored Him to leave
KJV: him, they besought [him] that
INT: having seen him they begged [him] that he would depart

Mark 5:12 V-AIA-3P
GRK: καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες
NAS: [The demons] implored Him, saying,
KJV: all the devils besought him, saying,
INT: and they begged him saying

Luke 8:32 V-AIA-3P
GRK: ὄρει καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα
NAS: on the mountain; and [the demons] implored Him to permit
KJV: and they besought him
INT: mountain and they begged him that

Acts 15:32 V-AIA-3P
GRK: λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: themselves, encouraged and strengthened
KJV: themselves, exhorted the brethren
INT: talk much exhorted the brothers

Acts 16:39 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς καὶ
NAS: and they came and appealed to them, and when they had brought
KJV: And they came and besought them, and
INT: And having come they appealed to them and

Acts 16:40 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἰδόντες παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: the brethren, they encouraged them and departed.
KJV: the brethren, they comforted them,
INT: and having seen they exhorted the brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870
109 Occurrences


παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
παρακεκαλυμμένον — 1 Occ.
παράκειταί — 2 Occ.
παρακλήσει — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page