παρεκάλει
Englishman's Concordance
παρεκάλει (parekalei) — 8 Occurrences

Matthew 18:29 V-IIA-3S
GRK: σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων
NAS: fell [to the ground] and [began] to plead with him, saying,
KJV: his feet, and besought him, saying,
INT: fellow servant of him begged him saying

Mark 5:10 V-IIA-3S
GRK: καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ
NAS: And he [began] to implore Him earnestly
KJV: And he besought him much
INT: And he begged him much

Mark 5:18 V-IIA-3S
GRK: τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ
NAS: the man who had been demon-possessed was imploring Him that he might accompany
KJV: he that had been possessed with the devil prayed him
INT: the boat begged him the [one]

Luke 8:41 V-IIA-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν
NAS: feet, and [began] to implore Him to come
KJV: feet, and besought him
INT: of Jesus he begged him to come

Luke 15:28 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν
NAS: came out and [began] pleading with him.
KJV: father out, and intreated him.
INT: of him having gone begged him

Acts 2:40 V-IIA-3S
GRK: διεμαρτύρατο καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων
NAS: he solemnly testified and kept on exhorting them, saying,
KJV: and exhort, saying,
INT: he earnestly testified and exhorted them saying

Acts 11:23 V-IIA-3S
GRK: ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάντας τῇ
NAS: he rejoiced and [began] to encourage them all
KJV: and exhorted them all,
INT: rejoiced and exhorted all of the

Acts 27:33 V-IIA-3S
GRK: ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει ὁ Παῦλος
NAS: Paul was encouraging them all
KJV: on, Paul besought [them] all to take
INT: was about to come exhorted Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3870
109 Occurrences


παρακαλεῖ — 5 Occ.
παρακαλεῖν — 3 Occ.
παρακαλεῖσθε — 1 Occ.
παρακαλεῖται — 1 Occ.
παρακαλεῖτε — 3 Occ.
παρακαλέσαι — 6 Occ.
παρακαλέσας — 2 Occ.
παρακαλέσῃ — 2 Occ.
παρακάλεσον — 1 Occ.
παρακαλῶ — 20 Occ.
παρακαλῶν — 9 Occ.
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλει — 8 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
Additional Entries
παρακαλῶνται — 1 Occ.
παρακαλοῦμεν — 6 Occ.
παρακαλούμεθα — 2 Occ.
παρακαλοῦντες — 4 Occ.
παρακαλοῦντος — 1 Occ.
παρακαλοῦσιν — 2 Occ.
παρακεκλήμεθα — 1 Occ.
παρακληθῆναι — 1 Occ.
παρακληθήσονται — 1 Occ.
παρακληθῶσιν — 1 Occ.
παρεκάλεσα — 5 Occ.
παρεκάλεσαν — 6 Occ.
παρεκάλεσάς — 1 Occ.
παρεκάλεσέν — 3 Occ.
παρεκαλοῦμεν — 1 Occ.
παρεκάλουν — 8 Occ.
παρεκλήθη — 1 Occ.
παρεκλήθημεν — 2 Occ.
παρεκλήθησαν — 1 Occ.
παρακεκαλυμμένον — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page