483. ἀντιλέγω (antilegó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 483. ἀντιλέγω (antilegó) — 11 Occurrences

Luke 2:34 V-PPM/P-ANS
GRK: εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον
NAS: and for a sign to be opposed--
KJV: a sign which shall be spoken against;
INT: for a sign [to be] spoken against

Luke 20:27 V-PPA-NMP
GRK: Σαδδουκαίων οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ
INT: Sadducees who deny a resurrection not

Luke 21:15 V-ANA
GRK: ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ
INT: to resist nor to reply to all those

John 19:12 V-PIA-3S
GRK: ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι
NAS: out [to be] a king opposes Caesar.
KJV: a king speaketh against Caesar.
INT: himself making speaks against Ceasar

Acts 4:14 V-ANA
GRK: οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν
INT: nothing they had to gainsay

Acts 13:45 V-IIA-3P
GRK: ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ
NAS: with jealousy and [began] contradicting the things spoken
KJV: and spake against those things which were spoken
INT: with envy and contradicted the things by

Acts 28:19 V-PPA-GMP
GRK: ἀντιλεγόντων δὲ τῶν
NAS: But when the Jews objected, I was forced
KJV: when the Jews spake against [it], I was constrained
INT: objecting moreover of the

Acts 28:22 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται
NAS: it is known to us that it is spoken against everywhere.
KJV: that every where it is spoken against.
INT: that everywhere it is spoken against

Romans 10:21 V-PPA-AMS
GRK: ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα
NAS: TO A DISOBEDIENT AND OBSTINATE PEOPLE.
KJV: a disobedient and gainsaying people.
INT: disobeying and contradicting

Titus 1:9 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν
NAS: and to refute those who contradict.
KJV: and to convince the gainsayers.
INT: and those who gainsay to convict

Titus 2:9 V-PPA-AMP
GRK: εἶναι μὴ ἀντιλέγοντας
NAS: to be well-pleasing, not argumentative,
KJV: all [things]; not answering again;
INT: to be not contradicting

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page