2658. καταντάω (katantaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2658. καταντάω (katantaó) — 13 Occurrences

Acts 16:1 V-AIA-3S
GRK: Κατήντησεν δὲ καὶ
NAS: Paul came also to Derbe
KJV: Then came he to Derbe
INT: he came moreover also

Acts 18:19 V-AIA-3P
GRK: κατήντησαν δὲ εἰς
NAS: They came to Ephesus, and he left
KJV: And he came to Ephesus,
INT: he came moreover to

Acts 18:24 V-AIA-3S
GRK: ἀνὴρ λόγιος κατήντησεν εἰς Ἔφεσον
NAS: man, came to Ephesus;
KJV: in the scriptures, came to Ephesus.
INT: man an eloquent came to Ephesus

Acts 20:15 V-AIA-1P
GRK: τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου
NAS: from there, we arrived the following
KJV: thence, and came the next
INT: on the following [day] we arrived opposite Chios

Acts 21:7 V-AIA-1P
GRK: ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα
NAS: from Tyre, we arrived at Ptolemais,
KJV: from Tyre, we came to Ptolemais,
INT: from Tyre arrived at Ptolemais

Acts 25:13 V-AIA-3P
GRK: καὶ Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν
NAS: and Bernice arrived at Caesarea
KJV: and Bernice came unto Caesarea
INT: and Bernice came down to Ceasarea

Acts 26:7 V-ANA
GRK: λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι περὶ ἧς
NAS: hope to attain, as they earnestly
KJV: night, hope to come. For which
INT: serving hope to attain concerning which

Acts 27:12 V-APA-NMP
GRK: πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα
NAS: they could reach Phoenix,
KJV: they might attain to
INT: somehow they might be able having arrived at Phoenix

Acts 28:13 V-AIA-1P
GRK: ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον
NAS: we sailed around and arrived at Rhegium,
KJV: we fetched a compass, and came to
INT: from where having gone around we arrived at Rhegium

1 Corinthians 10:11 V-RIA-3S
GRK: τῶν αἰώνων κατήντηκεν
NAS: the ends of the ages have come.
KJV: the ends of the world are come.
INT: of the ages are arrived

1 Corinthians 14:36 V-AIA-3S
GRK: ὑμᾶς μόνους κατήντησεν
NAS: Or has it come to you only?
KJV: you? or came it unto you
INT: you only did it arrive

Ephesians 4:13 V-ASA-1P
GRK: μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες
NAS: we all attain to the unity
KJV: Till we all come in the unity
INT: until we might arrive all

Philippians 3:11 V-ASA-1S
GRK: εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν
NAS: in order that I may attain to the resurrection
KJV: If by any means I might attain unto
INT: if at all I might arrive at the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page