νότου
Englishman's Concordance
νότου (notou) — 6 Occurrences

Matthew 12:42 N-GMS
GRK: βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν
NAS: [The] Queen of [the] South will rise
KJV: The queen of the south shall rise up
INT: The queen of [the] south will rise up in

Luke 11:31 N-GMS
GRK: βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν
NAS: The Queen of the South will rise
KJV: The queen of the south shall rise up
INT: The queen of [the] south will rise up in

Luke 13:29 N-GMS
GRK: βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται
NAS: and from north and south, and will recline
KJV: and [from] the south, and
INT: north and south and will recline

Acts 27:13 N-GMS
GRK: Ὑποπνεύσαντος δὲ νότου δόξαντες τῆς
NAS: When a moderate south wind came
KJV: And when the south wind blew softly,
INT: having blown gently moreover a south wind having thought the

Acts 28:13 N-GMS
GRK: ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν
NAS: later a south wind sprang
KJV: day the south wind blew,
INT: day having come on a south wind on the second day we came

Revelation 21:13 N-GMS
GRK: καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς
NAS: gates on the south and three
KJV: gates; on the south three gates;
INT: and on [the] south gates three

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page