3971. πατρῷος (patróos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3971. πατρῷος (patróos) — 3 Occurrences

Acts 22:3 Adj-GMS
GRK: ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου ζηλωτὴς
NAS: to the law of our fathers, being
KJV: of the law of the fathers, and was
INT: exactness of the ancestral law a zealous one

Acts 24:14 Adj-DMS
GRK: λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ πιστεύων
NAS: the God of our fathers, believing
KJV: the God of my fathers, believing
INT: I serve the ancestral God believing

Acts 28:17 Adj-DNP
GRK: ἔθεσι τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ
NAS: the customs of our fathers, yet I was delivered
KJV: customs of our fathers, yet was I delivered
INT: customs of our fathers a prisoner from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page