4404. πρωΐ (prói)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4404. πρωΐ (prói) — 12 Occurrences

Matthew 16:3 Adv
GRK: καὶ πρωί Σήμερον χειμών
NAS: And in the morning, '[There will be] a storm
KJV: And in the morning, [It will be] foul weather
INT: And at morning today a storm

Matthew 20:1 Adv
GRK: ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ μισθώσασθαι ἐργάτας
NAS: out early in the morning to hire
INT: went out in [the] morning to hire workmen

Matthew 21:18 Adv
GRK: Πρωὶ δὲ ἐπανάγων
NAS: Now in the morning, when He was returning
INT: in the morning moreover having come back

Mark 1:35 Adv
GRK: Καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν
NAS: In the early morning, while
KJV: And in the morning, rising up
INT: And very early in night still much

Mark 11:20 Adv
GRK: Καὶ παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον τὴν
NAS: As they were passing by in the morning, they saw
KJV: And in the morning, as they passed by,
INT: And passing by in the morning they saw the

Mark 13:35 Adv
GRK: ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωί
NAS: the rooster crows, or in the morning--
KJV: at the cockcrowing, or in the morning:
INT: when the rooster crows or morning

Mark 15:1 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον ποιήσαντες
NAS: Early in the morning the chief priests
KJV: in the morning the chief priests
INT: And early in morning a counsel having formed

Mark 16:2 Adv
GRK: καὶ λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ
NAS: Very early on the first
KJV: very early in the morning the first
INT: And very early on the first [day]

Mark 16:9 Adv
GRK: Ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου
NAS: after He had risen early on the first
KJV: when [Jesus] was risen early the first
INT: having risen moreover early [the] first [day] of the week

John 18:28 Adv
GRK: ἦν δὲ πρωί καὶ αὐτοὶ
NAS: into the Praetorium, and it was early; and they themselves
INT: it was moreover early And they

John 20:1 Adv
GRK: Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωὶ σκοτίας ἔτι
NAS: came early to the tomb,
KJV: Mary Magdalene early, when it was yet
INT: Magdalene comes early dark still

Acts 28:23 Adv
GRK: προφητῶν ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας
NAS: and from the Prophets, from morning until
KJV: from morning till
INT: prophets from morning to evening

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page