4514. Ῥωμαῖος (Rhómaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4514. Ῥωμαῖος (Rhómaios) — 12 Occurrences

John 11:48 Adj-NMP
GRK: ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν
NAS: will believe in Him, and the Romans will come
KJV: him: and the Romans shall come and
INT: will come the Romans and will take away

Acts 2:10 Adj-NMP
GRK: οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι
NAS: and visitors from Rome, both
KJV: and strangers of Rome, Jews
INT: those visiting [here] from Rome

Acts 16:21 Adj-DMP
GRK: οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν
NAS: to observe, being Romans.
KJV: to observe, being Romans.
INT: nor to do Romans being

Acts 16:37 Adj-AMP
GRK: ἀκατακρίτους ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας ἔβαλαν
NAS: men who are Romans, and have thrown
KJV: being Romans, and have cast
INT: uncondemned men Romans being they cast [us]

Acts 16:38 Adj-NMP
GRK: ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν
NAS: when they heard that they were Romans,
KJV: that they were Romans.
INT: having heard that Romans they are

Acts 22:25 Adj-AMS
GRK: Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον
NAS: a man who is a Roman and uncondemned?
KJV: a man that is a Roman, and
INT: if A man a Roman and uncondemned

Acts 22:26 Adj-NMS
GRK: ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν
NAS: For this man is a Roman.
KJV: man is a Roman.
INT: man this a Roman is

Acts 22:27 Adj-NMS
GRK: μοι σὺ Ῥωμαῖος εἶ ὁ
NAS: and said to him, Tell me, are you a Roman? And he said,
KJV: art thou a Roman? He said,
INT: me you a Roman you are

Acts 22:29 Adj-NMS
GRK: ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ
NAS: when he found out that he was a Roman, and because
KJV: that he was a Roman, and because
INT: having ascertained that a Roman he is and

Acts 23:27 Adj-NMS
GRK: μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν
NAS: him, having learned that he was a Roman.
KJV: that he was a Roman.
INT: having learned that a Roman he is

Acts 25:16 Adj-DMP
GRK: ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα
NAS: them that it is not the custom of the Romans to hand
KJV: the manner of the Romans to deliver
INT: It is a custom with Romans to give up any

Acts 28:17 Adj-GMP
GRK: χεῖρας τῶν Ῥωμαίων
NAS: into the hands of the Romans.
KJV: into the hands of the Romans.
INT: hands of the Romans

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page