ἔλεγεν
Englishman's Concordance
ἔλεγεν (elegen) — 71 Occurrences

Matthew 9:21 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν γὰρ ἐν
NAS: for she was saying to herself, If
KJV: For she said within herself,
INT: she said indeed within

Matthew 9:24 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν Ἀναχωρεῖτε οὐ
NAS: He said, Leave; for the girl
KJV: He said unto them, Give place:
INT: says Go away not

Matthew 14:4 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν γὰρ ὁ
NAS: For John had been saying to him, It is not lawful
KJV: For John said unto him, It is
INT: said indeed

Mark 2:27 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ
NAS: Jesus said to them, The Sabbath
KJV: And he said unto them, The sabbath
INT: And he said to them The

Mark 3:23 V-IIA-3S
GRK: ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς Πῶς
NAS: And He called them to Himself and began speaking to them in parables,
KJV: them [unto him], and said unto them
INT: in parables he said to them How

Mark 4:2 V-IIA-3S
GRK: πολλά καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν
NAS: in parables, and was saying to them in His teaching,
KJV: parables, and said unto them in
INT: many things and said to them in

Mark 4:9 V-IIA-3S
GRK: Καὶ ἔλεγεν Ὃς ἔχει
NAS: And He was saying, He who has
KJV: And he said unto them, He that hath
INT: And he said He that has

Mark 4:11 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμῖν
NAS: And He was saying to them, To you has been given
KJV: And he said unto them, Unto you
INT: And he said to them To you

Mark 4:21 V-IIA-3S
GRK: Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι
NAS: And He was saying to them, A lamp
KJV: And he said unto them, Is
INT: And he said to them

Mark 4:24 V-IIA-3S
GRK: Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε
NAS: And He was saying to them, Take care
KJV: And he said unto them, Take heed
INT: And he said to them Take heed

Mark 4:26 V-IIA-3S
GRK: Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐστὶν
NAS: And He was saying, The kingdom of God
KJV: And he said, So is
INT: And he said Thus is

Mark 4:30 V-IIA-3S
GRK: Καὶ ἔλεγεν Πῶς ὁμοιώσωμεν
NAS: And He said, How shall we picture
KJV: And he said, Whereunto shall we liken
INT: And he said To what shall we liken

Mark 5:8 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ
NAS: For He had been saying to him, Come
KJV: For he said unto him, Come
INT: he was saying indeed to him

Mark 5:28 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν γὰρ ὅτι
NAS: For she thought, If I just
KJV: For she said, If I may touch
INT: she said indeed

Mark 5:30 V-IIA-3S
GRK: τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς μου
NAS: in the crowd and said, Who
KJV: in the press, and said, Who touched
INT: the crowd said Who of me

Mark 6:4 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus said to them, A prophet
KJV: But Jesus said unto them, A prophet
INT: And said to them

Mark 6:10 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὅπου
NAS: And He said to them, Wherever
KJV: And he said unto them,
INT: And he said to them wherever

Mark 6:16 V-IIA-3S
GRK: ὁ Ἡρῴδης ἔλεγεν Ὃν ἐγὼ
NAS: heard [of it], he kept saying, John,
INT: Herod said Whom I

Mark 6:18 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν γὰρ ὁ
NAS: For John had been saying to Herod,
KJV: For John had said unto Herod,
INT: said indeed

Mark 7:9 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Καλῶς
NAS: He was also saying to them, You are experts
KJV: And he said unto them, Full well
INT: And he said to them Well

Mark 7:14 V-IIA-3S
GRK: τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀκούσατέ
NAS: to Him again, He [began] saying to them, Listen
KJV: the people [unto him], he said unto them,
INT: the crowd he said to them Hear you

Mark 7:20 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν δὲ ὅτι
NAS: And He was saying, That which proceeds
KJV: And he said, That which cometh
INT: he said moreover

Mark 7:27 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτῇ Ἄφες
NAS: And He was saying to her, Let
INT: And he said to her Let

Mark 8:21 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Οὔπω
NAS: And He was saying to them, Do you not yet
KJV: And he said unto them, How
INT: And he said to them not yet

Mark 8:24 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν Βλέπω τοὺς
NAS: And he looked up and said, I see men,
KJV: And he looked up, and said, I see
INT: And having looked up he said I see the

Mark 9:1 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν
NAS: And Jesus was saying to them, Truly
KJV: And he said unto them, Verily
INT: And he said to them Truly

Mark 9:24 V-IIA-3S
GRK: τοῦ παιδίου ἔλεγεν Πιστεύω βοήθει
NAS: cried out and said, I do believe;
KJV: cried out, and said with
INT: of the child said I believe help

Mark 9:31 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι
NAS: His disciples and telling them, The Son
KJV: disciples, and said unto them,
INT: of him and said to them

Mark 11:17 V-IIA-3S
GRK: ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Οὐ
NAS: And He [began] to teach and say to them, Is it not written,
KJV: And he taught, saying unto them, Is it
INT: he taught and saying to them not

Mark 12:35 V-IIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν
NAS: And Jesus [began] to say, as He taught
KJV: answered and said, while he taught
INT: Jesus said teaching in

Mark 12:38 V-IIA-3S
GRK: διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν Βλέπετε ἀπὸ
NAS: In His teaching He was saying: Beware
KJV: And he said unto them in
INT: teaching of him he said beware of

Mark 14:36 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν Ἀββά ὁ
NAS: And He was saying, Abba! Father!
KJV: And he said, Abba, Father,
INT: And he said Abba the

Mark 15:12 V-IIA-3S
GRK: πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς Τί
NAS: again, Pilate said to them, Then what
KJV: [unto him] whom ye call the King
INT: again having answered said to them What

Mark 15:14 V-IIA-3S
GRK: δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς Τί
NAS: But Pilate said to them, Why, what
KJV: Then Pilate said unto them, Why,
INT: and Pilate said to them What

Luke 3:7 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν οὖν τοῖς
NAS: So he [began] saying to the crowds
KJV: Then said he to the multitude
INT: He said therefore to the

Luke 3:11 V-IIA-3S
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὁ
NAS: And he would answer and say to them, The man who has
KJV: and saith unto them,
INT: having answered moreover he says to them He that

Luke 5:36 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν δὲ καὶ
NAS: And He was also telling them a parable:
KJV: And he spake also a parable
INT: he spoke moreover also

Luke 6:5 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Κύριός
NAS: And He was saying to them, The Son
KJV: And he said unto them, That
INT: And he said to them Lord

Luke 6:20 V-IIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν Μακάριοι οἱ
NAS: His disciples, He [began] to say, Blessed
KJV: disciples, and said, Blessed
INT: disciples of him said Blessed [are] the

Luke 9:23 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν δὲ πρὸς
NAS: And He was saying to [them] all, If
KJV: And he said to [them] all,
INT: he said moreover to

Luke 10:2 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν δὲ πρὸς
NAS: And He was saying to them, The harvest
KJV: Therefore said he unto them,
INT: He said therefore to

Luke 12:54 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν δὲ καὶ
NAS: And He was also saying to the crowds,
KJV: And he said also to the people,
INT: he said moreover also

Luke 13:6 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν δὲ ταύτην
NAS: And He [began] telling this parable:
KJV: He spake also this
INT: he spoke moreover this

Luke 13:14 V-IIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ
NAS: on the Sabbath, [began] saying to the crowd
KJV: on the sabbath day, and said unto the people,
INT: Jesus said to the crowd

Luke 13:18 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν οὖν Τίνι
NAS: So He was saying, What is the kingdom
KJV: Then said he, Unto what is
INT: He said moreover To what

Luke 14:7 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν δὲ πρὸς
NAS: And He [began] speaking a parable
KJV: And he put forth a parable to
INT: he spoke moreover to

Luke 14:12 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν δὲ καὶ
NAS: And He also went on to say to the one who had invited
KJV: Then said he also to him that bade
INT: he said moreover also

Luke 16:1 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν δὲ καὶ
NAS: He was also saying to the disciples,
KJV: And he said also unto
INT: he said moreover also

Luke 16:5 V-IIA-3S
GRK: κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ
NAS: debtors, and he [began] saying to the first,
KJV: debtors [unto him], and said unto the first,
INT: master of him he said to the first

Luke 18:1 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν
NAS: Now He was telling them a parable
KJV: And he spake a parable unto them
INT: he spoke moreover a parable

Luke 21:10 V-IIA-3S
GRK: Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς Ἐγερθήσεται
NAS: Then He continued by saying to them, Nation
KJV: Then said he unto them, Nation
INT: Then he was saying to them will rise up

Luke 23:34 V-IIA-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν Πάτερ ἄφες
NAS: But Jesus was saying, Father, forgive
KJV: Then said Jesus, Father,
INT: and Jesus said Father forgive

Luke 23:42 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν Ἰησοῦ μνήσθητί
NAS: And he was saying, Jesus, remember
KJV: And he said unto Jesus, Lord,
INT: And he said to Jesus Remember

John 2:21 V-IIA-3S
GRK: ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ
NAS: But He was speaking of the temple
KJV: But he spake of the temple
INT: he however spoke concerning the

John 2:22 V-IIA-3S
GRK: ὅτι τοῦτο ἔλεγεν καὶ ἐπίστευσαν
NAS: remembered that He said this;
KJV: that he had said this
INT: that this he had said and believed

John 5:18 V-IIA-3S
GRK: πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν
NAS: but also was calling God
KJV: the sabbath, but said also that God
INT: Father his own called God

John 5:19 V-IIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀμὴν
NAS: answered and was saying to them, Truly,
KJV: verily, I say unto you,
INT: Jesus and said to them Truly

John 6:6 V-IIA-3S
GRK: τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν
NAS: This He was saying to test
KJV: And this he said to prove him:
INT: this moreover he said testing him

John 6:65 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν Διὰ τοῦτο
NAS: And He was saying, For this reason
KJV: And he said, Therefore said I
INT: And he said because of this

John 6:71 V-IIA-3S
GRK: ἔλεγεν δὲ τὸν
NAS: Now He meant Judas [the son] of Simon
KJV: He spake of Judas Iscariot
INT: he spoke moreover

John 8:23 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμεῖς
NAS: And He was saying to them, You are from below,
INT: And he said to them You

John 8:27 V-IIA-3S
GRK: πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν
NAS: They did not realize that He had been speaking to them about the Father.
KJV: that he spake to them
INT: Father to them he spoke of

John 8:31 V-IIA-3S
GRK: Ἔλεγεν οὖν ὁ
NAS: So Jesus was saying to those Jews
KJV: Then said Jesus to
INT: Said therefore

John 9:9 V-IIA-3S
GRK: ἐστίν ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ
NAS: but he is like him. He kept saying, I am
INT: he is he said I

John 12:29 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι
NAS: by and heard it were saying that it had thundered;
KJV: heard [it], said that it thundered:
INT: and having heard said thunder there has been

John 12:33 V-IIA-3S
GRK: τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ
NAS: But He was saying this to indicate
KJV: This he said, signifying what
INT: This moreover he said signifying by what [kind of]

Acts 4:32 V-IIA-3S
GRK: ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι
NAS: and not one [of them] claimed that anything
KJV: neither said any
INT: possessed he said his own was

Acts 11:16 V-IIA-3S
GRK: κυρίου ὡς ἔλεγεν Ἰωάννης μὲν
NAS: how He used to say, John
KJV: how that he said, John
INT: of [the] Lord how he said John indeed

Acts 13:25 V-IIA-3S
GRK: τὸν δρόμον ἔλεγεν Τί ἐμὲ
NAS: his course, he kept saying, 'What
KJV: his course, he said, Whom
INT: the course he said Whom me

Acts 28:17 V-IIA-3S
GRK: δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς
NAS: and when they came together, he [began] saying to them, Brethren,
KJV: were come together, he said unto
INT: moreover they he said to them

Romans 7:7 V-IIA-3S
GRK: ὁ νόμος ἔλεγεν Οὐκ ἐπιθυμήσεις
NAS: What shall we say then? Is the Law
KJV: the law had said, Thou shalt
INT: the law said Not you will covet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page