ἀπάντησιν
Englishman's Concordance
ἀπάντησιν (apantēsin) — 3 Occurrences

Matthew 25:6 N-AFS
GRK: ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ
NAS: Come out to meet [him].'
KJV: go ye out to meet him.
INT: go forth to meet him

Acts 28:15 N-AFS
GRK: ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι
NAS: Inns to meet us; and when Paul
KJV: us, they came to meet us as far as
INT: came out to meet us as far as

1 Thessalonians 4:17 N-AFS
GRK: νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου
NAS: with them in the clouds to meet the Lord
KJV: the clouds, to meet the Lord in
INT: [the] clouds for [the] meeting of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page